S platností od 21. října 2020

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností skupiny Konica Minolta uvedený v právních informacích společnosti (dále jen „Konica Minolta“) týkající se používání platformy Workplace Pure (dále jen „platforma“) a rezervace a používání cloudových služeb na ní poskytovaných.
  2. Platforma a cloudové služby na ní poskytované jsou určeny k použití výhradně obchodními zákazníky v Rumunsko.
 2. Používaní platformy Workplace Pure
  1. Platformu poskytuje společnost Konica Minolta bezplatně.
  2. Zákazník je povinen zaregistrovat se před použitím platformy a poskytovaných cloudových služeb. Údaje zadané zákazníkem během procesu registrace musí být přesné a úplné a musí být zákazníkem neustále aktualizovány.
  3. Po kontrole registračních údajů a přijetí finančního hodnocení zákazníka vytvoří společnost Konica Minolta pro zákazníka transakční účet (dále jen „zákaznický účet“).
  4. Zákazník může pro svůj zákaznický účet nastavit více uživatelských účtů. Uživatelské účty mohou být vytvářeny a udržovány pouze pro osoby, které jsou oprávněny zastupovat zákazníka v právních transakcích týkajících se používání platformy a rezervace a používání cloudových služeb na ní poskytovaných a provádět příslušné transakce účtovatelné na účet zákazníka.
  5. Konica Minolta je oprávněna odmítnout vytvoření zákaznického účtu a zablokovat nebo vymazat zákaznický či uživatelský účet v případě, že:
   1. zákazník je fyzická osoba;
   2. registrační údaje zákazníka jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální;
   3. finanční hodnocení zákazníka je nedostatečné;
   4. zákazník porušuje své smluvní povinnosti, jak jsou definovány v části 6, významně či opakovaně, a to i přes varování; nebo
   5. zákaznický účet nebo uživatelský účet je používán bez autorizace způsobem, který je nezákonný či jinak nevhodný.
 3. Rezervace a používání cloudových služeb
  1. Cloudové služby poskytované na platformě zahrnují softwarové produkty poskytované společností Konica Minolta nebo poskytovateli třetích stran (rovněž jednotlivě či společně označovaní jako „poskytovatelé služeb“), ke kterým má zákazník přístup, a tudíž je může využívat prostřednictvím internetu (proces nazývaný „software jako služba“).
  2. Funkce nebo specifikace služeb jednotlivých cloudových služeb najdete v příslušných popisech produktů.
  3. Pokud zákazník uzavře prostřednictvím platformy smlouvu o používání cloudové služby, vstoupí v platnost obchodní smlouva týkající se poskytnutí příležitosti k využití dané cloudové služby mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem služby na dohodnutou dobu. Konkrétně:
   1. Smlouva o používání cloudové služby vstoupí v platnost, pokud (1) zákazník dokončí příslušný proces rezervace nebo objednávky zadáním požadovaných údajů, kdy současně dojde k zaslání závazné nabídky na uzavření související smlouvy poskytovateli služeb a (2) poskytovatel služeb přijme tuto nabídku buď výslovně prostřednictvím prohlášení, nebo implicitně poskytnutím cloudové služby požadované zákazníkem. Potvrzení o přijetí objednávky nebo rezervace od poskytovatele služeb nepředstavuje přijetí nabídky.
   2. Po uzavření smlouvy zašle poskytovatel služby zákazníkovi přihlašovací údaje potřebné pro používání dané cloudové služby na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem během procesu objednávky a zpřístupní zákazníkovi cloudovou službu ve výstupním bodě routeru datového centra, kde je provozován hostitelský server cloudové služby (dále jen „předávací bod“). Zřízení a údržba datového spojení mezi IT systémy zákazníka a předávacím bodem není součástí této smlouvy a nese za něj odpovědnost zákazník.
   3. Na používání cloudové služby se vztahují podmínky používání specifické pro tuto službu. Pokud takové podmínky existují, musí být uvedeny v popisu produktu pro jednotlivé služby. Pokud nejsou uvedeny žádné konkrétní podmínky použití, nebo pokud podmínky obsahují právní neurčitosti, použijí se dodatečně nebo alternativně tyto Všeobecné podmínky.
  4. Cloudovou službu lze rezervovat na základě čtyř různých cenových a termínových modelů a v popisu příslušného produktu se uvede, který z těchto modelů, jak je uvedeno níže, je pro danou cloudovou službu k dispozici.
   1. Pětileté předplatné (Battery Pack). Pro pětileté předplatné, známé také jako Battery Pack, je sjednána smluvní doba pěti let. Začíná dnem, kdy je cloudová služba zpřístupněna zákazníkovi, a skončí automaticky po vypršení platnosti smlouvy. Řádné ukončení s předchozím oznámením je výjimkou z výše uvedeného.
   2. Předplatné na jeden rok. Pro jednoroční předplatné bude sjednána smluvní doba jednoho roku. Začíná dnem, kdy je cloudová služba zpřístupněna zákazníkovi, a skončí automaticky po vypršení platnosti smlouvy. Řádné ukončení s předchozím oznámením je výjimkou z výše uvedeného.
   3. Měsíční předplatné. Pro měsíční předplatné bude sjednána smluvní doba jednoho měsíce. Začíná dnem, kdy je cloudová služba zpřístupněna zákazníkovi. Smluvní doba se automaticky prodlužuje o jeden měsíc vyjma případů, kdy předplatné bylo předčasně ukončeno jednou ze stran prostřednictvím platformy, s výpovědní lhůtou 14 dnů.
   4. Pay-per-use. U modelu Pay-per-use bude sjednána smluvní doba jednoho měsíce. Začíná dnem, kdy je cloudová služba zpřístupněna zákazníkovi. Smluvní doba se automaticky prodlužuje o jeden měsíc vyjma případů, kdy předplatné bylo předčasně ukončeno jednou ze stran prostřednictvím platformy, s výpovědní lhůtou 14 dnů.

   Pokud dojde k překročení alokace předplatného, může zákazník zakoupit další předplatné, aby mohlo pokračovat používání cloudové služby. Určité cloudové služby lze také použít bez zakoupení dalšího předplatného, pokud dojde k překročení alokace. (To musí být uvedeno v příslušném popisu produktu.) V takovém případě bude nadužívání účtováno na základě modelu Pay-per-use.

   Pokud pro cloudovou službu existuje více předplatných současně (např. předplatné na jeden rok a Battery Pack), alokace se vyčerpá na základě zbývající doby, tj. vyčerpá se první předplatné, které vyprší.

  5. Poskytovatel služeb je oprávněn bez předchozího upozornění ukončit smlouvu o používání cloudové služby, pokud zákazník navzdory varování významným způsobem nebo opakovaně poruší své smluvní povinnosti a povinnosti definované v části 6.
 4. Udělení práv
  1. Podle podmínek smlouvy o používání cloudové služby poskytne příslušný poskytovatel služby zákazníkovi po dobu trvání smlouvy nevýhradní a nepřenosné právo na přístup k příslušnému softwaru přes internet a právo používat tento software pro své vlastní obchodní účely v rámci své obchodní nebo nezávislé profesionální činnosti. Vzhledem k tomu, že software není poskytován jako zdrojový nebo objektový kód, ale jako „služba“, zákazníkovi nebudou poskytnuta žádná práva na užívání či využívání softwaru podle autorského zákona, s výjimkou práva načíst software do paměti počítače pro jeho zamýšlené použití.
  2. Pro účely plnění smlouvy poskytne zákazník poskytovateli služeb právo zpracovávat data zaslaná během používání cloudové služby a podle potřeby je ukládat a/nebo kopírovat, pokud je to nezbytné pro poskytnutí smluvně sjednaných služeb.
 5. Služby a podpora
  1. Konica Minolta poskytne bezplatnou online podporu, aby pomohla s používáním platformy a cloudových služeb na ní poskytovaných. Administrátor zákazníka vytvoří za účelem získání podpory požadavek (ticket) v rámci platformy Workplace Pure. Podpora se nevztahuje na přenos obecných znalostí, školení, konfiguraci, implementaci a dokumentaci specifickou pro zákazníka nebo přizpůsobení cloudových služeb. Online podpora bude poskytována od pondělí do pátku během běžné pracovní doby, s výjimkou státních svátků.
  2. Cloudové služby nabízené na platformě podléhají vylepšením a změnám služeb (např. prostřednictvím aktualizací a upgradů nebo používáním novějších či odlišných technologií, systémů, procesů nebo standardů). Zákazníkovi bude včas zasláno oznámení o veškerých podstatných změnách služeb. Pokud změny služeb budou pro zákazníka představovat zásadní nevýhody, bude mít zákazník právo na mimořádné ukončení smlouvy ke dni změny. Zákazník poskytne oznámení o ukončení do dvou týdnů od obdržení oznámení o změně služeb.
  3. Průměrná dostupnost sítě během jednoho roku ve výstupním bodě routeru datového centra, kde je provozována cloudová služba, musí být alespoň 99 procent. Odstávka se měří v celých minutách a počítá se jako celková doba potřebná k odstranění poruch během jednoho roku. Čas potřebný pro periodickou údržbu pro optimalizaci a zlepšení výkonu nebo čas strávený opravou poruch, za které dotyčný poskytovatel služeb nenese odpovědnost, se nepočítá.
 6. Závazky a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník a uživatelé jím autorizovaní mají následující povinnosti v souvislosti s používáním platformy a cloudových služeb na ní poskytovaných.
   1. Přihlašovací údaje pro používání platformy a cloudových služeb, které byly rezervovány, musí být zabezpečeny a chráněny před přístupem neoprávněných třetích stran.
   2. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Konica Minolta o jakémkoli neoprávněném použití přihlašovacích údajů. Totéž platí pro všechna ostatní rizika zneužití, o kterých se zákazník dozví, a pro všechna ohrožení zabezpečení a integrity dat platformy a cloudových služeb na ní poskytovaných.
   3. Zákazník není oprávněn poskytovat cloudovou službu žádné třetí straně, která není zmocněným zástupcem zákazníka, a to ani za úplatu, ani bezplatně.
   4. Zákazníkovi není dovoleno, ať už jako celek, nebo jeho část, trvale ukládat, kopírovat, dekompilovat, rozebírat či jinak zpětně analyzovat software poskytovaný v rámci cloudových služeb. Dále je zakázáno používání softwaru nebo jeho částí za účelem vytvoření samostatné aplikace.
   5. Zákazník je povinen zálohovat všechna data potřebná pro použití cloudové služby nebo odesílaná příslušnému poskytovateli služeb. Před zadáním nebo odesláním údajů je třeba zkontrolovat, zda neobsahují viry či jiné škodlivé součásti. Za tímto účelem musí být použit nejnovější antivirový software.
   6. Cloudové služby lze používat pouze v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Proto je zakázán zejména přenos, zpracování, uchovávání či šíření obsahu, který je nezákonný nebo nemorální, sexuálně explicitní či urážlivý, nebo který oslavuje násilí.
  2. Zákazník je povinen odškodnit poskytovatele služeb za jakékoli nároky třetích osob uplatňované vůči poskytovateli služeb těmito stranami na základě porušení právních předpisů ze strany zákazníka (nebo třetí strany se souhlasem zákazníka) v souvislosti s používáním cloudové služby. Zákazník je povinen neprodleně informovat poskytovatele služeb, pokud zákazník zjistí nebo je schopen detekovat bezprostřední riziko takového porušení právních předpisů.
 7. Platba
  1. Výši platby, datum splatnosti a období pokrytí pro používání cloudové služby najdete v popisu příslušného produktu. Pokud není uvedeno jinak, budou se ceny modelu platby za použití a za měsíční předplatné cloudových služeb považovat za opakující se měsíční poplatky a částky budou fakturovány příslušným poskytovatelem služeb na konci každého měsíce a budou splatné v plné výši okamžitě. Částky za Battery Pack a jednoroční předplatné budou fakturovány příslušným poskytovatelem služeb předem na začátku každé smlouvy a budou okamžitě splatné v plné výši.
  2. Poskytovatel služeb je oprávněn vystavovat faktury elektronicky. Elektronické faktury budou zasílány buď jako soubory PDF na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci zákaznického účtu, nebo budou zákazníkovi zpřístupněny online na platformě.
  3. Pokud zákazník nesplní svůj závazek zaplatit dlužnou částku v plné výši a včas, je společnost Konica Minolta nebo příslušný poskytovatel služeb oprávněna zablokovat přístup na platformu a používání cloudových služeb objednaných zákazníkem až do doby, než všechny splatné platby budou přijaty.
 8. Omezení odpovědnosti
  1. Pokud zákazník utrpí škodu způsobenou v důsledku používání platformy nebo cloudové služby na ní poskytované, bude mít dotyčný poskytovatel služeb neomezenou odpovědnost za předpokladu, že takto stanovují platné zákony. Odpovědnost bude dále omezena na náhradu škody, která může obvykle a předvídatelně vyplynout z používání cloudové služby v souladu se smlouvou, a bude také omezena na částku platby dohodnutou pro aktuální dobu poskytování cloudové služby.
  2. Odpovědnost za nerealizování obchodního úspěchu, ušlý zisk a nepřímé nebo následné ztráty se vylučuje.
  3. Omezení a výjimky z odpovědnosti stanovené v pododdílech 8.1 a 8.2 platí ve prospěch zaměstnanců, zástupců a zástupců společnosti Konica Minolta nebo příslušného poskytovatele služeb.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. V rozsahu, v jakém může poskytovatel cloudové služby přistupovat k osobním údajům zákazníka považovaných za součást služby, bude poskytovatel jednat jako zpracovatel a jako takový bude zpracovávat údaje pouze za účelem plnění smlouvy.
  2. Zákazník zůstává odpovědný za zpracování údajů jak na principu pověření, tak i v obecném smyslu podle zákona o ochraně údajů. Pokud tedy zákazník zpracovává osobní údaje pomocí cloudové služby, je zákazník odpovědný za to, že je k tomu oprávněn v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, a odškodní poskytovatele služeb za jakékoli nároky třetích stran v případě porušení.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Používání platformy a cloudových služeb na ní poskytovaných, jakož i souvisejících všeobecných podmínek, podléhá německému právu, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  2. Výhradní místně příslušnou jurisdikcí pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním platformy nebo cloudových služeb na ní poskytovaných je Langenhagen, Germany.