Træder i kraft 21. oktober 2020

 1. Grundlæggende bestemmelser
  1. Disse generelle vilkår og betingelser for erhverv (i det følgende benævnt “Generelle vilkår og betingelser”) skal styre det kontraktsmæssige forhold mellem kunden og Konica Minolta-koncernvirksomheden, der er angivet i virksomhedens juridiske oplysninger (i det følgende benævnt “Konica Minolta”) vedrørende brug af Workplace Pure Platform (i det følgende benævnt “Platform”) og booking og brug af de cloudtjenester, der leveres på den.
  2. Platformen og de cloudtjenester, der leveres på den, er udelukkende tiltænkt erhvervskunder i Rumænien.
 2. Brug af Workplace Pure Platform
  1. Platformen leveres gratis af Konica Minolta.
  2. Det kræves, at kunden bliver registreret før brug af platformen, og de cloudtjenester, der leveres på den. De data, der angives af kunden under registreringsprocessen skal være nøjagtige og komplette og skal til enhver tid holdes opdaterede af kunden.
  3. Efter registreringsdataene er kontrolleret, og kundens kreditvurdering er godkendt, opretter Konica Minolta en transaktionskonto til kunden (i det følgende benævnt “Kundekonto”).
  4. Kunden kan oprette flere brugerkonti til denne kundekonto. Brugerkonti kan kun oprettes og vedligeholdes for personer, der er godkendt til at repræsentere kunden i juridiske transaktioner vedrørende brug af platformen, og booking og brug af de cloudtjenester, der leveres på den, og til at udføre relevante transaktioner, der kan debiteres kundekontoen.
  5. Konica Minolta er berettiget til at nægte oprettelse af en kundekonto og til at blokere eller slette en kundekonto eller brugerkonto, hvis:
   1. Kunden er en privatperson;
   2. Kundens registreringsdata er unøjagtige, ufuldstændige eller ikke opdaterede;
   3. Kunden har en utilstrækkelig kreditvurdering;
   4. Kunden bryder de kontraktsmæssige forpligtelser, der er defineret i afsnit 6, i væsentlig grad eller gentagne gange, uanset advarsler; eller
   5. En kundekonto eller en brugerkonto bruges uden godkendelse på en måde, der er ulovlig eller på anden vis upassende.
 3. Booking og brug af cloudtjenester
  1. De cloudtjenester, der leveres på platformen, involverer softwareprodukter, der er leveret af Konica Minolta eller tredjepartsudbydere (også benævnt individuelt eller samlet som “Tjenesteudbyder(e)”), som kunden kan få adgang til og på denne måde bruge via internettet (kendt som „Software som en service“).
  2. Funktionen/funktionerne eller tjenestespecifikationerne for de enkelte cloudtjenester kan findes i de relevante produktbeskrivelser.
  3. Hvis kunden indgår en kontrakt via platformen for brug af en cloudtjeneste, træder en kontrakt i økonomisk interesse vedrørende levering af mulighed for at bruge den omhandlede cloudtjeneste i kraft mellem kunden og den relevante tjenesteudbyder på de aftalte, faste vilkår. Specifikt:
   1. En kontrakt for brug af en cloudtjeneste træder i kraft, hvis (1) kunden fuldfører den relevante booking- eller bestillingsproces ved at angive de påkrævne data, der samtidigt medfører en bindende aftale om at indgå den relevante kontrakt, der sendes til tjenesteudbyderen, og (2) tjenesteudbyderen accepterer denne aftale enten udtrykkeligt ved en erklæring eller implicit ved at levere den cloudtjeneste, der anmodes om af kunden. Bekræftelse af modtagelse fra en tjenesteudbyder udgør ikke accept af tilbuddet.
   2. Når kontrakten er indgået, skal tjenesteudbyderen sende kunden de nødvendige log ind-data til brug af den givne cloudtjeneste til den e-mailadresse, der er opgivet af kunden under bestillingsprocessen og skal give kunden adgang til cloudtjenesten på routerens udførelsessted fra det datacenter, hvorfra cloudtjenestens værtsserver drives (i det følgende benævnt “Overførselssted”). Oprettelse og vedligeholdelse af datalinket mellem kundens IT-systemer og overførselsstedet udgør ikke en del af kontrakten og er i stedet kundens ansvar.
   3. Vilkår og betingelser for specifik brug af tjenesten gælder for brug af en cloudtjeneste. Hvis sådanne vilkår og betingelser findes, skal de oplistes sammen med produktbeskrivelsen for den enkelte tjeneste. Hvis der ikke er oplistet nogen specifikke vilkår og betingelser, eller hvis vilkår og betingelser indeholder et juridisk smuthul, skal disse generelle vilkår og betingelser endvidere også gælde eller gælde alternativt.
  4. En cloudtjeneste kan bookes på grundlag af fire forskellige pris- og vilkårsmodeller, og den relevante produktbeskrivelse angiver, hvilken af disse modeller, som oplistet nedenfor, der er tilgængelige for den pågældende cloudtjeneste.
   1. Fem-års abonnement (Batteripakke). Der indgås aftale om et kontraktsvilkår på fem år for et fem-års abonnement, også kendt som en batteripakke. Det træder i kraft den dag, hvor cloudtjenesten gøres tilgængelig for kunden, og ophører automatisk, når kontrakten udløber. Ordinært ophør med forudgående varsel er udelukket.
   2. Et-års abonnement. Der indgås aftale om et kontraktsmæssigt vilkår på et år for et et-års abonnement. Det træder i kraft den dag, hvor cloudtjenesten gøres tilgængelig for kunden, og ophører automatisk, når kontrakten udløber. Ordinært ophør med forudgående varsel er udelukket.
   3. En-måneds abonnement. Der indgås aftale om et kontraktsmæssigt vilkår på en måned for et en-måneds abonnement. Det træder i kraft den dag, hvor cloudtjenesten gøres tilgængelig for kunden. Det kontraktsmæssige vilkår forlænges automatisk med en måned ad gangen, medmindre abonnementet ophæves tidligt af en af parterne via platformen med et opsigelsesvarsel på 14 dage.
   4. Betal-efter-brug. Der indgås aftale om et kontraktsmæssigt vilkår på en måned for betal-effter-brug-modellen. Det træder i kraft den dag, hvor cloudtjenesten gøres tilgængelig for kunden. Det kontraktsmæssige vilkår forlænges automatisk med en måned ad gangen, medmindre abonnementet ophæves tidligt af en af parterne via platformen med et opsigelsesvarsel på 14 dage.

   Hvis den tildelte periode, der er abonnement på, overskrides, kan kunden tilføje yderligere abonnement, så brugen af cloudtjenesten kan fortsætte. Visse cloudtjenester kan også anvendes uden tilføjelse af yderligere abonnement, når den tildelte periode er overskredet. (Dette skal angives i den relevante produktbeskrivelse.) I dette tilfælde kan overdreven brug opkræves på et betal-efter-brug-grundlag.

   Hvis der er flere sideløbende abonnementer for en cloudtjeneste (f.eks. et-års abonnement og en batteripakke), skal brugstildelingen opbruges, baseret på det resterende vilkår, dvs. at det næste abonnement, der ophører, skal bruges op.

  5. Tjenesteudbyderen er berettiget til at ophæve kontrakten for brug af cloudtjenesten uden varsel, hvis kunden bryder sine kontraktsmæssige opgaver og forpligtelser, som er defineret i afsnit 6, i væsentlig grad eller gentagne gange, uanset advarsler.
 4. Tildeling af rettigheder
  1. Iht. vilkårene i kontrakten for brug af en cloudtjeneste tildeler den relevante tjenesteudbyder kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rettighed, så længe kontrakten løber, til at få adgang til den omhandlede software via internettet og til at bruge denne software til kundens egne erhvervsformål i kundens erhvervsmæssige og selvstændige, professionelle aktiviteter. Eftersom softwaren ikke leveres som kilde eller objektkode, men „som en tjeneste“, tildeles kunden ikke nogen rettighed til brug eller udnyttelse af softwaren iht. loven om copyright, med undtagelse af at indlæse softwaren i computerhukommelsen til den tiltænkte brug.
  2. Til opfyldelse af formålene i kontrakten skal kunden give tjenesteudbyderen ret til at behandle de data, der sendes under brug af cloudtjenesten, og som krævet, til at lagre og/eller kopiere dataene, forudsat at dette er nødvendigt til levering af de kontraktsmæssigt aftalte tjenester.
 5. Tjeneste og support
  1. Konica Minolta leverer online support gratis for hjælp til brug af platformen og de cloudtjenester, der leveres på den. Kundeadministratoren skal oprette en anmodning på Workplace Pure Platform for at få support. Support ekskluderer overførsel af generel viden, uddannelse, konfiguration og implementering og kundespecifik dokumentation eller brugertilpasning af cloudtjenester. Online support tilbydes fra mandag til fredag inden for normal åbningstid, undtagen på offentlige helligdage.
  2. De cloudtjenester, der tilbydes på platformen, underkastes forbedringer og ændringer i tjenesten (f.eks. via opdateringer og opgraderinger eller brug af nyere eller andre teknologier, systemer, processer eller standarder). Kunden får forhåndsbesked i god tid, inden der udføres materielle ændringer på tjenesterne. Hvis ændringer i tjenesterne medfører store tilbagerulninger for kunden, skal kunden have ret til ekstraordinær ophævelse af kontrakten på datoen for ændringen. Kunden skal give besked om ophør inden for to uger efter modtagelse af besked om ændring i tjenesterne.
  3. Gennemsnitlig, årlig tilgængelighed til routerens udførelsessted for datacenteret, hvor cloudtjenesten drives, skal være på mindst 99 procent. Nedetid skal måles i hele minutter og skal beregnes som den samlede tid, det tager at løse fejl pr. år. Der skal ses bort fra den tid, der kræves som vedligeholdelsesvinduer til optimering og forbedring af ydelsen, eller den tid, der er brugt på fejlretning, som den pågældende tjenesteudbyder ikke er ansvarlig for.
 6. Kundens opgaver og forpligtelser
  1. Kunden og de brugere, der er godkendt af kunden, har følgende opgaver i forbindelse med brug af platformen og de cloudtjenester, der leveres på den.
   1. De log ind-data, der skal bruges på platformen og til cloudtjenesterne, er booket og skal opbevares sikkert og beskyttet mod adgang af uautoriserede tredjeparter.
   2. Kunden skal straks informere Konica Minolta, hvis der har været uautoriseret brug af log ind-dataene. De samme gælder for alle andre risici eller ved misbrug, som kunden bliver klar over og for enhver trussel på datasikkerheden og integriteten af platformen og de cloudtjenester, der leveres på den.
   3. Kunden må ikke stille cloudtjenesten til rådighed som betaling eller gratis til rådighed for tredjeparter, der ikke handler som stedfortrædere for kunden.
   4. Kunden har ikke tilladelse til, hverken helt eller delvist, at lagre permanent, kopiere, dekompilere adskille eller på anden vis reverse-engineer den software, der er levret som en cloudtjeneste. Derudover er det forbudt at bruge softwaren eller dele deraf til at skabe et separat program.
   5. Der skal laves sikkerhedskopier af alle data, der er nødvendige for brug af cloudtjenesten, eller som skal sendes til den relevante tjenesteudbyder. Data skal kontrolleres for virus eller andre ondsindede komponenter, før de indtastes eller sendes. Den nyeste antivirus-software skal udrulles til dette formål.
   6. Cloudtjenester må kun bruges, som angivet i disse generelle vilkår og betingelser og i overensstemmelse med gældende, juridiske bestemmelser. Som følge heraf er især overførsel, behandling, lagring eller udbredelse af indhold, der er ulovligt, umoralsk, tydeligt seksuelt eller fornærmende, eller som lovpriser vold, forbudt.
  2. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde tjenesteyderen mod ethvert krav, der rettes fra tredjeparter mod tjenesteyderen af sådanne parter på grund af juridisk overtrædelse af kunden (eller af en tredjepart med kundens godkendelse) i forbindelse med brug af cloudtjenesten. Kunden er forpligtet til straks at informere tjenesteyderen, hvis kunden registrerer eller er i stand til at registrere nært forestående risiko for sådan juridisk overtrædelse.
 7. Betaling
  1. Beløbet, der skal betales, forfaldsdatoen og den periode, der er dækket for brug af cloudtjenesten, kan findes i den relevante produktbeskrivelse. Medmindre andet er angivet, betragtes priserne for betaling-for-brug-modellen og for en-måneds abonnement for cloudtjenester, som tilbagevendende, månedlige opkrævninger, og beløbene, der skal faktureres af den relevante tjenesteudbyder ved slutningen af hver måned, skal straks betales fuldt ud. Beløbene for batteripakken og et-års abonnement faktureres af den relevante tjenesteudbyder på forhånd ved starten af hver enkelt kontrakt og er straks forfalden til betaling fuldt ud.
  2. Tjenesteudbyderen er berettiget til udstedelse af elektroniske fakturaer. Elektroniske fakturaer skal enten sendes som PDF-filer til en e-mailadresse leveret at kunden, da kundekontoen blev registreret, eller gøres tilgængelig for kunden online på platformen.
  3. Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser med at betale det skyldige beløb fuldt ud og til tiden, er Konica Minolta eller den relevante tjenesteudbyder berettiget til at blokere adgang til platformen og brugen af cloudtjenesterne, der er booket af kunden, indtil det tidspunkt, hvor alle forfaldne betalinger er modtaget.
 8. Ansvar
  1. Hvis kunden lider skade, der er opstået af eller som resultat af brug af platformen eller en cloudtjeneste, der er leveret på den, har den omtalte tjenesteyder ubegrænset ansvar, forudsat det er obligatorisk iht. gældende lov. Ansvar er desuden begrænset til kompensation for skade, der kan være et typisk og forudseeligt resultat ved brug af cloudtjenesten i overensstemmelse med kontrakten og er også begrænset til betaling af det aftalte beløb for de aktuelle betingelser for levering af cloudtjenesten.
  2. Ansvar for tab af erhvervsmæssig succes, mistet profit og indirekte eller driftstab udelukkes.
  3. Begrænsningerne af og undtagelserne fra ansvar, der er angivet underafsnittene 8.1 og 8.2 dækker medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter hos Konica Minolta eller den relevante tjenesteyder i overensstemmelse hermed.
 9. Databeskyttelse
  1. I det omfang en leverandør af en cloudtjeneste kan få adgang til kundens personlige data som en del af tjenesten, skal udbyderen fungere som behandler, og skal som sådan kun behandle data til formålet til fuldbyrdelse af kontrakten.
  2. Kunden forbliver ansvarlig for databehandling både iht. fuldmagt og i generel betydning iht. databeskyttelsesloven. Derfor har kunden ansvar for at sikre, hvis kunden behandler personlige data med cloudtjenesten, at denne er berettiget til det i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordninger og skal skadesløsholde tjenesteyderen mod krav fra tredjeparter i tilfælde af et brud.
 10. Afsluttende bestemmelser
  1. Brug af platformen og de cloudtjenester, der leveres på den, samt de tilknyttede generelle vilkår og betingelser er underkastet tysk lov, med udelukkelse af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer og lovkonfliktreglerne inden for international privatret.
  2. Det eksklusive jurisdiktionssted for tvister, der opstår i forbindelse med brug af platformen og de cloudtjenester, der leveres på den, er Langenhagen, Germany.