Σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου 2020

 1. Βασικές διατάξεις
  1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών (εφεξής „"Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις"“) διέπουν τη συμβατική σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον όμιλο Konica Minolta, όπως αναφέρεται στις νομικές πληροφορίες της εταιρείας (εφεξής „"Konica Minolta"“), όσον αφορά τη χρήση της Πλατφόρμας Workplace Pure (εφεξής „"Πλατφόρμα"“) και τις κρατήσεις και τη χρήση των υπηρεσιών cloud που παρέχονται σε αυτήν.
  2. Τόσο η Πλατφόρμα όσο και οι υπηρεσίες cloud που παρέχονται σε αυτήν προορίζονται αποκλειστικά για εταιρικούς πελάτες εντός της Ρουμανία.
 2. Χρήση της Πλατφόρμας Workplace Pure
  1. Η Πλατφόρμα παρέχεται από την Konica Minolta δωρεάν.
  2. Ο πελάτης υποχρεούται να έχει κάνει εγγραφή προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες cloud που παρέχονται σε αυτήν. Τα δεδομένα που παρέχει ο πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη και ο πελάτης οφείλει να διατηρεί πάντα ενημερωμένα τα δεδομένα.
  3. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δεδομένων εγγραφής και εφόσον η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη έχει γίνει δεκτή, η Konica Minolta δημιουργεί για τον πελάτη έναν λογαριασμό συναλλαγών (εφεξής „"Λογαριασμός Πελάτη"“).
  4. Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει πολλούς λογαριασμούς χρήστη για τον προσωπικό του Λογαριασμό Πελάτη. Οι λογαριασμοί χρήστη μπορούν να δημιουργούνται και να διατηρούνται μόνο για άτομα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον πελάτη σε νομικές συναλλαγές σχετικές με τη χρήση της Πλατφόρμας, καθώς και την κράτηση και χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών cloud και να πραγματοποιούν τις δέουσες συναλλαγές με χρέωση στον Λογαριασμό Πελάτη.
  5. Η Konica Minolta δύναται να αρνηθεί τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Πελάτη και να αποκλείσει ή να διαγράψει έναν Λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση που:
   1. Ο πελάτης είναι ιδιώτης,
   2. Τα στοιχεία εγγραφής του πελάτη είναι ανακριβή, ημιτελή ή μη επικαιροποιημένα,
   3. Η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είναι ανεπαρκής,
   4. Ο πελάτης παραβιάσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην Ενότητα 6, σε σημαντικό βαθμό ή επανειλημμένα, παρά τις προειδοποιήσεις ή
   5. Ο Λογαριασμός Πελάτη ή ο λογαριασμός χρήστη χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση με μη νόμιμο τρόπο ή άλλο μη ορθό τρόπο.
 3. Κράτηση και χρήση των υπηρεσιών cloud
  1. Οι υπηρεσίες cloud που παρέχονται στην Πλατφόρμα αφορούν προϊόντα λογισμικού που παρέχει η Konica Minolta ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (καλούμενοι ατομικά ή στο σύνολό τους και „"Πάροχος/Πάροχοι Υπηρεσιών"“), στα οποία ο πελάτης έχει πρόσβαση και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσω του Internet (γνωστά ως „Λογισμικό ως Υπηρεσία“).
  2. Οι λειτουργίες ή οι προδιαγραφές υπηρεσιών των μεμονωμένων υπηρεσιών cloud αναγράφονται στις σχετικές περιγραφές προϊόντος.
  3. Εάν ο πελάτης συνάψει μια σύμβαση μέσω της Πλατφόρμας για τη χρήση μιας υπηρεσίας cloud, θα τεθεί σε ισχύ μια σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας αναφορικά με την παροχή της δυνατότητας της χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας cloud μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου Παρόχου Υπηρεσιών για τη συμφωνημένη προκαθορισμένη διάρκεια. Ειδικότερα:
   1. Μια σύμβαση για τη χρήση μιας υπηρεσίας cloud θα τίθεται σε ισχύ εάν (1) ο πελάτης ολοκληρώσει τη σχετική κράτηση ή διαδικασία παραγγελίας, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, κάτι που ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα να σταλεί στον Πάροχο Υπηρεσιών μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, και (2) ο Πάροχος Υπηρεσιών αποδεχτεί αυτή την προσφορά είτε ρητά μέσω μιας δήλωσης είτε σιωπηρά με το να παράσχει την υπηρεσία cloud που ζητήθηκε από τον πελάτη. Η επιβεβαίωση της λήψης εκ μέρους ενός Παρόχου Υπηρεσιών δεν συνιστά αποδοχή της προσφοράς.
   2. Μόλις συναφθεί η σύμβαση, ο Πάροχος Υπηρεσιών αποστέλλει στον πελάτη τα στοιχεία σύνδεσης που απαιτούνται για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας cloud στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο πελάτης κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, καθιστώντας παράλληλα την υπηρεσία cloud προσβάσιμη στον πελάτη στο σημείο εξόδου του δρομολογητή στο κέντρο δεδομένων από όπου γίνεται η διαχείριση του κεντρικού υπολογιστή των υπηρεσιών cloud (εφεξής „"Σημείο Μετάδοσης"“). Η δημιουργία και η διατήρηση του συνδέσμου δεδομένων μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής του πελάτη και του Σημείου Μετάδοσης δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, αλλά ευθύνη του πελάτη.
   3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που αφορούν την υπηρεσία θα ισχύουν για τη χρήση μιας υπηρεσίας cloud. Εάν υφίστανται τέτοιου είδους όροι και προϋποθέσεις, θα περιλαμβάνονται στην περιγραφή προϊόντος για την εκάστοτε υπηρεσία. Εάν δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ή εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις περιέχουν νομικό κενό, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν επιπροσθέτως ή εναλλακτικά.
  4. Μπορεί να γίνει κράτηση μιας υπηρεσίας cloud βάσει τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων τιμών και όρων και η σχετική περιγραφή προϊόντος θα δηλώνει ποιο από αυτά τα μοντέλα, όπως περιγράφονται παρακάτω, είναι διαθέσιμο για την εν λόγω υπηρεσία cloud.
   1. Πενταετής συνδρομή (Battery Pack). Συμφωνείται μια διάρκεια σύμβασης πέντε ετών για μια πενταετή συνδρομή, γνωστή και ως Battery Pack. Αυτή άρχεται την ημέρα που η υπηρεσία cloud καθίσταται διαθέσιμη στον πελάτη και λήγει αυτόματα με την εκπνοή της σύμβασης. Εξαιρείται η κανονική καταγγελία της σύμβασης με προηγούμενη ειδοποίηση.
   2. Μονοετής συνδρομή. Συμφωνείται μια διάρκεια σύμβασης ενός έτους για μια μονοετή συνδρομή. Αυτή άρχεται την ημέρα που η υπηρεσία cloud καθίσταται διαθέσιμη στον πελάτη και λήγει αυτόματα με την εκπνοή της σύμβασης. Εξαιρείται η κανονική καταγγελία σύμβασης με προηγούμενη ειδοποίηση.
   3. Συνδρομή ενός μήνα. Συμφωνείται μια διάρκεια σύμβασης ενός μήνα για μια συνδρομή ενός μήνα. Αυτή άρχεται την ημέρα που η υπηρεσία cloud καθίσταται διαθέσιμη στον πελάτη. Η διάρκεια της σύμβασης θα επεκτείνεται αυτόματα έναν μήνα τη φορά, εκτός αν η συνδρομή τερματιστεί πρόωρα από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων μέσω της Πλατφόρμας, με περίοδο προειδοποίησης 14 ημερών.
   4. Χρέωση ανάλογα με τη χρήση. Συμφωνείται μια διάρκεια σύμβασης ενός μήνα για το μοντέλο χρέωσης ανάλογα με τη χρήση. Αυτή άρχεται την ημέρα που η υπηρεσία cloud καθίσταται διαθέσιμη στον πελάτη. Η διάρκεια της σύμβασης θα επεκτείνεται αυτόματα έναν μήνα τη φορά, εκτός αν η συνδρομή τερματιστεί πρόωρα από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων μέσω της Πλατφόρμας, με περίοδο προειδοποίησης 14 ημερών.

   Εάν παρέλθει η περίοδος εκχώρησης χρήσης με συνδρομή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μια περαιτέρω συνδρομή, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία cloud. Ορισμένες υπηρεσίες cloud είναι, επίσης, δυνατό να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προσθήκη μιας περαιτέρω συνδρομής, όταν παρέλθει η περίοδος εκχώρησης. (Αυτό θα αναγράφεται στη σχετική περιγραφή προϊόντος.) Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον χρήση θα χρεώνεται σε μια βάση πληρωμής ανάλογα με τη χρήση.

   Εάν υφίστανται πολλές συνδρομές ταυτόχρονα για μια υπηρεσία cloud (π.χ. μονοετής συνδρομή και Battery Pack), θα χρησιμοποιείται η εκχώρηση χρήσης βάσει της υπολειπόμενης περιόδου, δηλαδή θα χρησιμοποιείται η επόμενη συνδρομή που πρόκειται να λήξει.

  5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χρήσης μιας υπηρεσίας cloud χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει τα συμβατικά του καθήκοντα και υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην Ενότητα 6, σε σημαντικό βαθμό ή επανειλημμένα, παρά τις προειδοποιήσεις.
 4. Παραχώρηση δικαιωμάτων
  1. Υπό τους όρους της σύμβασης για τη χρήση μιας υπηρεσίας cloud, ο σχετικός Πάροχος Υπηρεσιών παραχωρεί στον πελάτη, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο εν λόγω λογισμικό μέσω Internet και συνεπακόλουθα της χρήσης αυτού του λογισμικού για τους δικούς του επαγγελματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εμπορικών ή των ανεξάρτητων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Καθώς το λογισμικό δεν παρέχεται ως πηγαίος ή αντικειμενικός κώδικας, αλλά „ως υπηρεσία“, στον πελάτη δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εκμετάλλευσης του λογισμικού βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένου του δικαιώματος μεταφόρτωσης του λογισμικού στη μνήμη του υπολογιστή για την προβλεπόμενη χρήση του.
  2. Για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο πελάτης παραχωρεί στον Πάροχο Υπηρεσιών το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων που στάλθηκαν κατά τη χρήση της υπηρεσίας cloud και της αποθήκευσης ή/και δημιουργίας αντιγράφων των δεδομένων, όπως απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των συμβατικά συμφωνημένων υπηρεσιών.
 5. Υπηρεσίες και υποστήριξη
  1. Η Konica Minolta παρέχει δωρεάν ηλεκτρονική υποστήριξη για να προσφέρει βοήθεια σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και τις υπηρεσίες cloud που παρέχονται σε αυτήν. Η δημιουργία ενός δελτίου εντός της Πλατφόρμας Workplace Pure από τον διαχειριστή πελατών είναι απαραίτητη για τη λήψη υποστήριξης. Δεν παρέχεται υποστήριξη για μεταφορά γενικής γνώσης, εκπαίδευση, ρύθμιση παραμέτρων και υλοποίηση, ούτε για τεκμηρίωση ή προσαρμογή των υπηρεσιών cloud που αφορά συγκεκριμένο πελάτη. Η ηλεκτρονική υποστήριξη παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες, εξαιρουμένων των αργιών.
  2. Οι υπηρεσίες cloud που προσφέρονται στην Πλατφόρμα υπόκεινται σε βελτιώσεις και αλλαγές των υπηρεσιών (π.χ. μέσω ενημερώσεων και αναβαθμίσεων ή με τη χρήση νεότερων ή διαφορετικών τεχνολογιών, συστημάτων, διαδικασιών ή προτύπων). Ο πελάτης ενημερώνεται έγκαιρα για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στις υπηρεσίες. Αν οι αλλαγές στις υπηρεσίες προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στον πελάτη, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα έκτακτης λήξης της σύμβασης την ημερομηνία που συνέβη αυτή η αλλαγή. Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει την καταγγελία της σύμβασης εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία ειδοποίησής του για την τροποποίηση των υπηρεσιών.
  3. H μέση ετήσια διαθεσιμότητα δικτύου στο σημείο εξαγωγής του δρομολογητή του κέντρου δεδομένων, στο οποίο γίνεται η διαχείριση της υπηρεσίας cloud, είναι τουλάχιστον 99 τοις εκατό. Ο χρόνος εκτός λειτουργίας μετράται σε ολόκληρα λεπτά και υπολογίζεται ως ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση των σφαλμάτων ανά έτος. Ο απαιτούμενος χρόνος των περιόδων συντήρησης για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση επιδόσεων ή ο χρόνος που απαιτείται για την επιδιόρθωση σφαλμάτων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο εν λόγω Πάροχος Υπηρεσιών, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 6. Καθήκοντα και υποχρεώσεις πελάτη
  1. Ο πελάτης και οι εξουσιοδοτημένοι από τον πελάτη χρήστες έχουν τα παρακάτω καθήκοντα σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών cloud που παρέχονται σε αυτήν.
   1. Τα στοιχεία σύνδεσης για τη χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών cloud για τις οποίες έχει γίνει κράτηση, διατηρούνται ασφαλή και προστατευμένα από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.
   2. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει την Konica Minolta χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων σύνδεσης. Το ίδιο ισχύει για όλους τους άλλους κινδύνους κατάχρησης για τους οποίους λαμβάνει γνώση ο πελάτης και για τις απειλές προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών cloud που παρέχονται σε αυτή.
   3. Ο πελάτης δεν πρέπει να διαθέτει την υπηρεσία cloud σε οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί βοηθό εκπληρώσεως του πελάτη είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.
   4. Ο πελάτης απαγορεύεται να προβεί σε μόνιμη αποθήκευση, αντιγραφή, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποσυμπίληση του λογισμικού εν μέρει ή στο σύνολό του που παρέχεται ως υπηρεσία cloud. Επιπρόσθετα απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού ή μερών αυτού για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εφαρμογής.
   5. Αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που απαιτούνται για τη χρήση της υπηρεσίας cloud θα δημιουργούνται ή θα αποστέλλονται στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών. Τα δεδομένα θα ελέγχονται για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό προτού καταχωριστούν ή αποσταλούν. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού προστασίας από ιούς.
   6. Οι υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με τον τρόπο που ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται συγκεκριμένα η μετάδοση, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάδοση περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο ή ανήθικο, άσεμνο ή προσβλητικό ή το οποίο εξυμνεί τη βία.
  2. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει τον Πάροχο Υπηρεσιών έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων, τις οποίες οι εν λόγω τρίτοι εγείρουν εναντίον του Παρόχου Υπηρεσιών βάσει νομικής παράβασης από πλευράς του πελάτη (ή από άλλο τρίτο μέρος που ενεργεί με την έγκριση του πελάτη) αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας cloud. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τον Πάροχο Υπηρεσιών χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που εντοπίσει, ή είναι σε θέση να εντοπίσει, τον άμεσο κίνδυνο μιας τέτοιου είδους νομικής παράβασης.
 7. Πληρωμή
  1. Το ποσό της πληρωμής, η προθεσμία και η περίοδος που καλύπτεται για τη χρήση μιας υπηρεσίας cloud αναγράφεται στη σχετική περιγραφή προϊόντος. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές για το μοντέλο χρέωσης ανάλογα με τη χρήση και για τη συνδρομή ενός μήνα των υπηρεσιών cloud έχουν τη μορφή μηνιαίων χρεώσεων και τα ποσά τιμολογούνται από τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα και απαιτείται η άμεση και πλήρης καταβολή τους. Τα ποσά για το Battery Pack και τη μονοετή συνδρομή τιμολογούνται εκ των προτέρων από τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών στην αρχή κάθε σύμβασης και απαιτείται η άμεση και πλήρης καταβολή τους.
  2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δικαιούται να εκδίδει τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είτε θα αποστέλλονται με τη μορφή αρχείων PDF στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο πελάτης κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Πελάτη είτε θα είναι διαθέσιμα στον πελάτη διαδικτυακά μέσω της Πλατφόρμας.
  3. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό πλήρως και έγκαιρα, η Konica Minolta ή ο σχετικός Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και τη χρήση των υπηρεσιών cloud για τις οποίες έχει κάνει κράτηση ο πελάτης, μέχρι να καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες πληρωμές.
 8. Ευθύνη
  1. Εάν ο πελάτης υποστεί ζημία που προκλήθηκε μέσω της Πλατφόρμας ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της Πλατφόρμας ή μιας υπηρεσίας που παρέχεται σε αυτήν, τότε ο εν λόγω Πάροχος Υπηρεσιών θα ευθύνεται απεριορίστως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ευθύνη θα πρέπει επιπλέον να περιοριστεί στην αποζημίωση για τη ζημία που μπορεί τυπικά και προβλεπόμενα να προέλθει από τη χρήση της υπηρεσίας cloud σύμφωνα με τη σύμβαση και θα πρέπει επιπλέον να περιοριστεί στο συμφωνηθέν ποσό πληρωμής για το τρέχον χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών cloud.
  2. Εξαιρείται η ευθύνη για έλλειψη εμπορικής επιτυχίας, διαφυγόντα κέρδη και έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.
  3. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της ευθύνης που προβλέπονται στις υποκατηγορίες 8.1 και 8.2 θα εφαρμόζονται υπέρ του προσωπικού, των αντιπροσώπων και των βοηθών εκπληρώσεως της Konica Minolta ή του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών αντίστοιχα.
 9. Προστασία δεδομένων
  1. Στον βαθμό που ένας πάροχος υπηρεσιών cloud έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη ως μέρος της υπηρεσίας, ο πάροχος θα ενεργεί υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, και υπό αυτήν την ιδιότητα θα επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης.
  2. Ο πελάτης φέρει πάντα την ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων τόσο βάσει εντολής όσο και υπό την γενική έννοια βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, εάν ο πελάτης προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία cloud, τότε ο πελάτης θα έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι έχει το δικαίωμα για αυτήν την ενέργεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και θα αποζημιώνει τον Πάροχο Υπηρεσιών έναντι οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων σε περίπτωση παράβασης.
 10. Τελικές διατάξεις
  1. Η χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών cloud που παρέχονται σε αυτήν, καθώς και οι σχετικοί Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, θα διέπονται από το γερμανικό δίκαιο, αποκλειόμενης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών και αποκλειόμενων των κανόνων συγκρούσεως του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
  2. Για οποιαδήποτε αντιπαράθεση που προκύπτει σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας ή των υπηρεσιών cloud που παρέχονται σε αυτήν, αποκλειστική δωσιδικία έχουν τα δικαστήρια του Langenhagen, Germany.