Voimassa alkaen 21.10.2020

 1. Perusehdot
  1. Näillä yleisillä sopimusehdoilla (jäljempänä "yleiset sopimusehdot") säännellään asiakkaan ja Konica Minolta -konserniyrityksen, joka on mainittu yrityksen oikeudellisissa tiedoissa (jäljempänä "Konica Minolta"), välistä sopimussuhdetta koskien Workplace Pure -alustan (jäljempänä "alusta") käyttöä sekä kyseisellä alustalla tarjottavien pilvipalvelujen tilaamista ja käyttöä.
  2. Alusta ja sillä tarjotut pilvipalvelut on tarkoitettu ainoastaan yritysasiakkaiden käyttöön Romania.
 2. Workplace Pure -alustan käyttö
  1. Konica Minolta tarjoaa alustan käyttöön maksutta.
  2. Asiakkaan täytyy rekisteröityä ennen alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen käyttöä. Tietojen, jotka asiakas antaa rekisteröintiprosessin aikana, on oltava oikeellisia ja täydellisiä, ja asiakas on velvollinen pitämään ne aina ajan tasalla.
  3. Kun rekisteröintitiedot on tarkastettu ja asiakkaan luottoluokitus hyväksytty, Konica Minolta luo asiakkaalle tapahtumatilin (jäljempänä "asiakastili").
  4. Asiakas voi määrittää useita käyttäjätilejä asiakastililleen. Käyttäjätilejä voidaan luoda ja ylläpitää ainoastaan henkilöille, jotka on valtuutettu edustamaan asiakasta alustan käyttöä sekä alustalla tarjottavien pilvipalvelujen tilaamista ja käyttöä koskevissa oikeustoimissa ja toteuttamaan asiakastililtä veloitettavia asiaankuuluvia tapahtumia.
  5. Konica Minoltalla on oikeus kieltäytyä luomasta asiakastiliä ja estää tai poistaa asiakastili tai käyttäjätili, jos:
   1. Asiakas on yksityishenkilö
   2. Asiakkaan rekisteröintitiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai eivät ole ajan tasalla
   3. Asiakkaan luottoluokitus on riittämätön
   4. Asiakas laiminlyö sopimusvelvoitteitaan, kuten on määritetty kohdassa 6, merkittävässä määrin tai toistuvasti varoituksista huolimatta, tai
   5. Asiakastiliä tai käyttäjätiliä käytetään luvatta tavalla, joka on lainvastainen tai muutoin asiaton.
 3. Pilvipalvelujen tilaaminen ja käyttö
  1. Alustalla tarjottavat pilvipalvelut ovat ohjelmistotuotteita, joita Konica Minolta tai kolmansina osapuolina toimivat toimittajat (jäljempänä erikseen tai yhteisesti "palveluntarjoaja[t]") tarjoavat ja joihin asiakkaalla on pääsy ja joita asiakas voi käyttää Internetin välityksellä („ohjelmisto palveluna, SaaS“).
  2. Yksittäisten pilvipalvelujen toiminnot tai palveluerittelyt löytyvät asiaankuuluvista tuotekuvauksista.
  3. Jos asiakas solmii alustan kautta pilvipalvelun käyttöä koskevan sopimuksen, rahallista vastiketta vastaan tehty sopimus, joka koskee kyseisen pilvipalvelun käyttömahdollisuuden tarjoamista, tulee voimaan asiakkaan ja asiaankuuluvan palveluntarjoajan välille sovituksi määräajaksi. Erityisesti:
   1. Pilvipalvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan, jos (1) asiakas tekee asiaankuuluvan tilauksen syöttämällä vaaditut tiedot, mikä samalla lähettää sitovan tarjouksen asiaan liittyvän sopimuksen tekemisestä palveluntarjoajalle, ja (2) palveluntarjoaja hyväksyy tämän tarjouksen joko ilmoittamalla siitä suoraan tai epäsuorasti tarjoamalla asiakkaan tilaaman pilvipalvelun. Palveluntarjoajan vastaanottoilmoitukset eivät merkitse tarjouksen hyväksymistä.
   2. Kun sopimus on tehty, palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle kyseisen pilvipalvelun käyttöä varten tarvittavat kirjautumistiedot sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut tilauksen tekemisen yhteydessä, ja tarjoaa pilvipalvelun asiakkaan käyttöön reitittimen lähtöpisteessä palvelinkeskuksessa, missä pilvipalvelun isäntäpalvelinta hallinnoidaan (jäljempänä "siirtopiste"). Asiakkaan IT-järjestelmien ja siirtopisteen välisen datalinkin luonti ja ylläpito eivät ole osa sopimusta, vaan ne kuuluvat asiakkaan vastuulle.
   3. Palvelukohtaisia käyttöehtoja sovelletaan pilvipalvelun käyttöön. Mikäli tällaiset käyttöehdot ovat olemassa, ne on ilmoitettava yksittäisen palvelun tuotekuvauksen yhteydessä. Jos mitään erityisiä käyttöehtoja ei ole ilmoitettu tai jos olemassa olevissa käyttöehdoissa on oikeudellinen aukko, sovelletaan niiden lisäksi tai niiden sijaan näitä yleisiä sopimusehtoja.
  4. Pilvipalvelun tilaamisessa käytetään neljää eri hinta- ja määräaikamallia, ja asiaankuuluvassa tuotekuvauksessa kerrotaan, mikä näistä alla luetelluista malleista on tarjolla kyseiselle pilvipalvelulle.
   1. Viiden vuoden tilaus (Battery Pack). Viisivuotisessa sopimuksessa sovitaan viiden vuoden pituisesta tilausjaksosta, josta käytetään myös nimitystä Battery Pack. Se alkaa sinä päivänä, jona pilvipalvelu asetetaan asiakkaan käyttöön, ja päättyy automaattisesti sopimuksen umpeutuessa. Aikaisempi tavallinen irtisanominen on suljettu pois.
   2. Yhden vuoden tilaus. Yksivuotisessa sopimuksessa sovitaan yhden vuoden pituisesta tilausjaksosta. Se alkaa sinä päivänä, jona pilvipalvelu asetetaan asiakkaan käyttöön, ja päättyy automaattisesti sopimuksen umpeutuessa. Aikaisempi tavallinen irtisanominen on suljettu pois.
   3. Yhden kuukauden tilaus. Yksikuukautisessa sopimuksessa sovitaan yhden kuukauden pituisesta tilausjaksosta. Se alkaa sinä päivänä, jona pilvipalvelu asetetaan asiakkaan käyttöön. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan automaattisesti yhdellä kuukaudella kerrallaan, paitsi jos jompikumpi osapuoli irtisanoo tilauksen aiemmin ilmoittamalla asiasta 14 päivää etukäteen.
   4. Käyttöpohjainen hinnoittelu. Yksikuukautisessa sopimuksessa sovitaan käyttöpohjaisesta hinnoittelumallista. Se alkaa sinä päivänä, jona pilvipalvelu asetetaan asiakkaan käyttöön. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan automaattisesti yhdellä kuukaudella kerrallaan, paitsi jos jompikumpi osapuoli irtisanoo tilauksen aiemmin ilmoittamalla asiasta 14 päivää etukäteen.

   Jos tilattu käyttökiintiö ylitetään, asiakas voi tehdä lisätilauksen, jolloin pilvipalvelun käyttöä voidaan jatkaa. Tiettyjä pilvipalveluja voidaan myös käyttää ilman lisätilauksen tekemistä määritetyn kiintiön ylittyessä. (Tästä ilmoitetaan asiaankuuluvassa tuotekuvauksessa.) Tällöin kiintiön ylittävä käyttö veloitetaan käytön mukaan.

   Jos pilvipalvelulle on useita samanaikaisia tilauksia (esimerkiksi yksivuotinen tilaus ja Battery Pack), käyttökiintiötä käytetään jäljellä olevan voimassaoloajan perusteella, toisin sanoen seuraavana umpeutuva tilaus käytetään loppuun.

  5. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa pilvipalvelun käyttöä koskeva sopimus ilman ennakkoilmoitusta, jos asiakas laiminlyö sopimusvelvoitteitaan ja muita velvollisuuksiaan, kuten on määritelty kohdassa 6, merkittävässä määrin tai toistuvasti varoituksista huolimatta.
 4. Oikeuksien myöntäminen
  1. Pilvipalvelun käyttöä koskevien sopimusehtojen mukaisesti asiaankuuluva palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle sopimuksen voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää kyseistä ohjelmistoa Internetin välityksellä ja omaan yrityskäyttöön kaupallista tai riippumatonta ammatillista toimintaa varten. Koska ohjelmistoa ei tarjota lähde- tai objektikoodina vaan „palveluna“, asiakkaalle ei myönnetä mitään käyttö- tai hyödyntämisoikeuksia ohjelmistoon tekijänoikeuslain nojalla lukuun ottamatta oikeutta ladata ohjelmisto tietokoneen muistiin tarkoituksenmukaista käyttöä varten.
  2. Sopimuksen täytäntöönpanoa varten asiakas myöntää palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä pilvipalvelun käytön aikana lähetettäviä tietoja ja tarpeen mukaan tallentaa ja/tai kopioida tiedot, sikäli kuin se on tarpeen sopimusperusteisten palvelujen tarjoamiseksi.
 5. Ylläpito ja tuki
  1. Konica Minolta tarjoaa maksutta online-tukea alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen käyttöä varten. Asiakkaan pääkäyttäjän on luotava Workplace Pure -alustalla tiketti tuen saamiseksi. Tuki ei sisällä yleisten tietojen välittämistä, koulutusta, konfiguraatiota ja käyttöönottoa eikä asiakaskohtaista dokumentaatiota tai mukautusta pilvipalveluja varten. Online-tukea tarjotaan maanantaista perjantaihin normaaleina aukioloaikoina lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä.
  2. Alustalla tarjottaviin pilvipalveluihin voidaan tehdä parannuksia ja muutoksia (esimerkiksi erilaisten päivitysten myötä tai käyttämällä uudempia tai erilaisia tekniikoita, järjestelmiä, prosesseja tai standardeja). Asiakkaalle ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen palveluihin liittyvistä olennaisista muutoksista. Jos palveluihin tehdyt muutokset aiheuttavat asiakkaalle merkittäviä haittoja, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa muutospäivänä. Asiakkaan on lähetettävä irtisanomisilmoitus kahden viikon sisällä palveluihin tehtäviä muutoksia koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.
  3. Verkon vuotuinen keskimääräinen käytettävyysaste reitittimen lähtöpisteessä palvelinkeskuksessa, missä pilvipalvelua hallinnoidaan, on vähintään 99 prosenttia. Käyttämättömyysaika mitataan kokonaisina minuutteina laskemalla kokonaisaika, joka kuluu vikojen korjaamiseen vuodessa. Aikaa, joka tarvitaan ylläpitotoimiin optimointeja ja suorituskyvyn parannusta varten, tai aikaa, joka kuluu sellaisten vikojen korjaamisen, joista kyseinen palveluntarjoaja ei ole vastuussa, ei oteta huomioon.
 6. Asiakkaan velvollisuudet
  1. Asiakkaalla ja asiakkaan valtuuttamilla käyttäjillä on seuraavat velvollisuudet koskien alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen käyttöä.
   1. Alustan ja tilattujen pilvipalvelujen käyttöä varten tarvittavat kirjautumistiedot on säilytettävä turvassa ja suojattuina kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä.
   2. Asiakkaan täytyy ilmoittaa Konica Minoltalle viipymättä kirjautumistietojen kaikenlaisesta luvattomasta käytöstä. Sama koskee kaikkia muita riskejä väärinkäytöstä, jotka tulevat asiakkaan tietoon, sekä alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen tietoturvaan ja koskemattomuuteen liittyviä mahdollisia uhkia.
   3. Asiakas ei saa tarjota pilvipalvelua käyttöön millekään kolmannelle osapuolelle, joka ei ole asiakkaan välillinen edustaja, maksua vastaan eikä veloituksetta.
   4. Asiakas ei saa, kokonaan eikä osittain, tallentaa pysyvästi, kopioida, purkaa, hajottaa tai muutoin muuttaa lähdekoodiksi pilvipalvelua tarjottua ohjelmistoa. Lisäksi ohjelmiston tai sen osien käyttö erillisen sovelluksen luomiseksi on kielletty.
   5. Kaikista pilvipalvelun käyttöä varten tarvittavista tai palveluntarjoajalle lähetettävistä tiedoista on tehtävä varmuuskopiot. Tiedot on tarkastettava virusten tai muiden haitallisten komponenttien varalta ennen niiden antamista tai lähettämistä. Tätä varten on käytettävä virustentorjuntaohjelman uusinta versiota.
   6. Pilvipalveluja saa käyttää vain näissä yleisissä sopimusehdoissa ilmoitetulla tavalla ja sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Täten erityisesti laittoman tai epämoraalisen, seksuaalisisältöisen tai väkivaltaa ihannoivan loukkaavan sisällön lähettäminen, käsitteleminen, tallentaminen tai jakaminen on ehdottomasti kielletty.
  2. Asiakkaan on korvattava palveluntarjoajalle kustannukset, joita aiheutuu mahdollisista kolmansien osapuolten palveluntarjoajalle esittämistä vaateista johtuen asiakkaan (tai asiakkaan hyväksynnällä kolmannen osapuolen) tekemästä oikeuden loukkauksesta tai rikkomuksesta pilvipalvelun käytön yhteydessä. Asiakkaan on ilmoitettava palveluntarjoajalle viipymättä, mikäli asiakas havaitsee tai pystyy havaitsemaan välittömän uhkan tällaiselle oikeuden loukkaukselle tai rikkomukselle.
 7. Maksu
  1. Maksun määrä, eräpäivä ja pilvipalvelun käyttöoikeuden pituus löytyvät asiaankuuluvasta tuotekuvauksesta. Ellei toisin ole ilmoitettu, pilvipalvelujen käyttöpohjaisen hinnoittelumallin ja yksikuukautisen tilauksen hinnat ovat kuukausittain veloitettavia toistuvia summia, jotka asiaankuuluva palveluntarjoaja laskuttaa aina kunkin kuukauden lopussa ja jotka on maksettava viipymättä kokonaisuudessaan. Battery Packin ja yksivuotisen tilauksen maksut asiaankuuluva palveluntarjoaja laskuttaa etukäteen kunkin sopimuksen alussa, ja ne on maksettava viipymättä kokonaisuudessaan.
  2. Palveluntarjoaja voi lähettää laskut sähköisesti. Sähköiset laskut lähetetään PDF-tiedostomuodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on antanut asiakastilin rekisteröinnin yhteydessä, tai ne toimitetaan asiakkaalle verkossa alustan kautta.
  3. Jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa maksaa maksettavaksi kuuluva summa kokonaisuudessaan ja määräaikaan mennessä, Konica Minoltalla tai asiaankuuluvalla palveluntarjoajalla on oikeus estää pääsy alustalle ja oikeus estää asiakkaan tilaamien pilvipalvelujen käyttö siihen asti, kunnes kaikki maksettavat maksut on vastaanotettu.
 8. Vastuu
  1. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoja alustan tai sillä tarjottavan pilvipalvelun käytöstä tai kyseisen käytön seurauksena, kyseisellä palveluntarjoajalla on rajoittamaton vastuu, sikäli kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Korvausvastuu on rajoitettu lisäksi koskemaan vain sellaisia vahinkoja, joita voi tyypillisesti ja odotettavasti seurata pilvipalvelun käytöstä sopimuksen mukaisesti, sekä rajoitettu pilvipalvelun tarjoamisen kuluvalle tilauskaudelle sovittuun korvausmäärään.
  2. Vastuut koskien huonoa kaupallista menestystä, voittojen ja tulonmenetyksiä sekä epäsuoria tai välillisiä menetyksiä tai tappioita on suljettu pois.
  3. Alakohdissa 8.1 ja 8.2 ilmoitettuja vastuuseen liittyviä rajoituksia ja poikkeuksia sovelletaan Konica Minoltan tai asiaankuuluvan palveluntarjoajan henkilökunnan, edustajien ja välillisten edustajien hyväksi asianmukaisesti.
 9. Tietosuoja
  1. Siltä osin kuin pilvipalvelun tarjoajalla on pääsy asiakkaan henkilötietoihin osana palvelua, kyseinen palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja kyseisessä ominaisuudessa sen tulee käsitellä tietoja yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten.
  2. Asiakas on sekä valtuutuksien perusteella että yleisesti tietosuojalainsäädännön nojalla edelleen vastuussa tietojen käsittelystä. Siitä syystä, jos asiakas käsittelee henkilötietoja käyttämällä pilvipalvelua, asiakkaan vastuulla on varmistaa, että sillä on oikeus tehdä niin sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti, ja sen on korvattava palveluntarjoajalle kustannukset, joita mahdollisista kolmansien osapuolten vaateista aiheutuu laiminlyöntien tai rikkomusten yhteydessä.
 10. Loppusäännökset
  1. Alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen käyttöön sekä niihin liittyviin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä, ja YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä ei sovelleta.
  2. Ainoa oikeustoimipaikka alustan ja sillä tarjottavien pilvipalvelujen käyttöön liittyvien riitojen käsittelyä varten on Langenhagen, Germany.