Hatályba lép 2020. október 21-én

 1. Alaprendelkezések
  1. A jelen Általános üzleti feltételek (a továbbiakban „Általános feltételek”) szolgálnak alapul az ügyfél, valamint a vállalkozás jogi információ alatt meghatározott, a Konica Minolta csoporthoz tartozó vállalkozás (a továbbiakban „Konica Minolta”) között fennálló, a Workplace Pure Felület (a továbbiakban „Felület”) használatára, valamint az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások előjegyzésére és használatára vonatkozó szerződéses jogviszony részére.
  2. A Felület és az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások kizárólag a Románia üzleti ügyfelek használatára szolgálnak.
 2. A Workplace Pure felület használata
  1. A Felületet a Konica Minolta díjmentesen biztosítja.
  2. A Felület, valamint az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használatához az ügyfél előzetes regisztrációja szükséges. A regisztráció során az ügyfél által megadott adatok pontosak és teljesek kell hogy legyenek és azokat az ügyfél köteles folyamatosan naprakészen tartani.
  3. A regisztrációs adatok ellenőrzését és az ügyfél hitelminősítésének elfogadását követően a Konica Minolta egy tranzakciós fiókot létesít az ügyfél részére (a továbbiakban „Ügyfélfiók”).
  4. Az ügyfél több felhasználói fiókot hozhat létre a saját Ügyfélfiókjához. A felhasználói fiókok létrehozását és karbantartását kizárólag olyan személyek végezhetik, akik jogosultak az Ügyfél képviseletére a Felület használatával kapcsolatos jogi eljárások, valamint a Felületen biztosított felhőalapú szolgáltatások előjegyzése és használata során, valamint az Ügyfélfiók számlájára terhelhető tranzakciók végzésére.
  5. A Konica Minolta jogosult az Ügyfélfiók létesítésének megtagadására, valamint egy Ügyfélfiók vagy felhasználói fiók zárolására és törlésére, ha:
   1. Az ügyfél egy magánszemély;
   2. Az ügyfél regisztrációs adatai nem pontosak, nem teljesek vagy nem naprakészek;
   3. Az ügyfél hitelminősítése nem megfelelő;
   4. Az ügyfél nem teljesítette a szerződéses kötelezettségeit a 6. szakaszban meghatározottak alapján, jelentős mértékben vagy ismételten, a felszólítások ellenére; vagy
   5. Egy Ügyfélfiók vagy egy felhasználói fiók engedély nélkül, jogellenes vagy bármilyen más módon szabálytalanul lett használva.
 3. A felhőalapú szolgáltatások előjegyzése és használata
  1. A Felületen biztosított felhőalapú szolgáltatások olyan szoftvertermékeket feltételeznek, amelyeket a Konica Minolta vagy harmadik fél (egyedileg vagy együttesen „Szolgáltató(k)ként” is említve) biztosít és amelyekhez az ügyfél az interneten keresztül férhet hozzá és használhatja azokat („Szoftver mint szolgáltatás“).
  2. Az egyes felhőalapú szolgáltatások funkcióit és szolgáltatási jellemzőit a vonatkozó termékismertetők tartalmazzák.
  3. Ha az ügyfél a Felületen keresztül köt szerződést egy felhőalapú szolgáltatás használatára, egy visszterhes szerződés létesül az ügyfél és az érintett Szolgáltató között az adott felhőalapú szolgáltatás használatának biztosítására, a megegyezés szerinti meghatározott időtartamra. Nevezetesen:
   1. Egy, a felhőalapú szolgáltatás használatára vonatkozó szerződés akkor lép hatályba, ha (1) az ügyfél elvégzi a szükséges előjegyzési vagy rendelési folyamatot, megadva a szükséges adatokat, amellyel egyidejűleg egy kötelező érvényű ajánlat kerül továbbításra a Szolgáltató felé a hozzá tartozó szerződés megkötésére, és (2) a Szolgáltató elfogadja ezt az ajánlatot, akár kifejezetten, egy nyilatkozat kiadásával, akár hallgatólagosan, az ügyfél által kért felhőalapú szolgáltatás biztosításával. Egy Szolgáltató által kiadott átvételi elismervény nem jelenti egy ajánlat elfogadását.
   2. A szerződés megkötését követően a Szolgáltató elküldi az adott felhőalapú szolgáltatás használatához szükséges bejelentkezési adatokat az ügyfél által, a megrendelési folyamat során megadott e-mail címre, és elérhetővé teszi a felhőalapú szolgáltatást az ügyfél részére a szolgáltatást biztosító kiszolgálót üzemeltető adatközpont útválasztó kilépési pontján (a továbbiakban „Átadási pont”). Az ügyfél informatikai rendszerei és az Átadási pont közötti adatkapcsolat létesítése és fenntartása nem tartozik a szerződés hatálya alá, ezeket az ügyfél kell hogy biztosítsa.
   3. Egy felhőalapú szolgáltatás igénybe vétele esetén az adott szolgáltatás sajátos felhasználási feltételei érvényesek. Amennyiben ilyen feltételek léteznek, azokat az adott szolgáltatáshoz tartozó termékismertetőben kell feltüntetni. Amennyiben nem kerültek feltüntetésre a sajátos feltételek, illetve ha azok egy joghézagot tartalmaznak, kiegészítésképpen vagy alternatívaként a jelen Általános feltételek kerülnek alkalmazásra.
  4. Egy felhőalapú szolgáltatás előjegyzése négy különböző ár- és feltételszerkezetben történhet, és a vonatkozó termékismertető tartalmazza, hogy az alábbiakban bemutatott szerkezetek közül melyek alkalmazhatók az adott felhőalapú szolgáltatás esetén.
   1. Öt éves előfizetés (Battery Pack). A Battery Pack néven is ismert öt éves előfizetés esetén egy öt éves meghatározott időtartamig hatályos szerződés kerül megkötésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a felhőalapú szolgáltatás elérhetővé válik az ügyfél számára és a lejáratakor a szerződés automatikusan megszűnik. Előzetes értesítést követő rendes felmondás kizárt.
   2. Egy éves előfizetés. Egy éves előfizetés esetén egy egy éves meghatározott időtartamig hatályos szerződés kerül megkötésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a felhőalapú szolgáltatás elérhetővé válik az ügyfél számára és a lejáratakor a szerződés automatikusan megszűnik. Előzetes értesítést követő rendes felmondás kizárt.
   3. Egy hónapos előfizetés. Egy hónapos előfizetés esetén egy egy hónapos időtartamig hatályos szerződés kerül megkötésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a felhőalapú szolgáltatás elérhetővé válik az ügyfél számára. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbításra kerül, egyszerre egy hónappal, kivéve ha azt az egyik fél a Felületen keresztül egy 14 napos előzetes értesítést követően felmondja.
   4. Használat alapú fizetés. Használat alapú fizetéses szerkezet esetén egy egy hónapos időtartamig hatályos szerződés kerül megkötésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a felhőalapú szolgáltatás elérhetővé válik az ügyfél számára. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbításra kerül, egyszerre egy hónappal, kivéve ha azt az egyik fél a Felületen keresztül egy 14 napos előzetes értesítést követően felmondja.

   Az előfizetett kvóta túllépése esetén az ügyfél további előfizetéssel biztosíthatja a felhőalapú szolgáltatás használatának folytatását. Bizonyos felhőalapú szolgáltatások további előfizetés hozzáadása nélkül is használhatók a kvóta túllépése esetén. (Ezt fel kell tüntetni a vonatkozó termékismertetőben.) Ilyen esetben a kvótát meghaladó használat díja a használat alapján kerül megállapításra.

   Ha az ügyfél egyidejűleg több előfizetéssel rendelkezik egy adott felhőalapú szolgáltatásra (pl. egy egy éves és egy Battery Pack előfizetéssel), a használati kvóta felhasználása a hátralévő időtartam alapján történik, azaz mindig a legközelebb lejáró előfizetés kerül felhasználásra.

  5. A Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül felmondani egy felhőalapú szolgáltatás használatára vonatkozó szerződést, ha az ügyfél nem tesz eleget a szerződés szerinti feladatainak és kötelezettségeinek, a 6. szakasz alapján, jelentős mértékben vagy ismételten a felszólítások ellenére.
 4. Jogok megadása
  1. Egy felhőalapú szolgáltatás használatára vonatkozó szerződés hatálya alatt az érintett Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít az ügyfél részére, hogy az hozzáférhessen az interneten keresztül a kérdéses szoftverhez és azt a saját üzletmenete vagy független szakmai tevékenysége céljaira használhassa. Mivel a szoftver nem forrás- vagy tárgykódként, hanem „szolgáltatásként“ kerül biztosításra, az ügyfél nem szerez jogosultságot a szoftver szellemi tulajdonjog hatálya alá eső felhasználására vagy üzemeltetésére, kivéve a szoftvernek egy számítógép memóriájába a rendeltetésszerű használat céljából történő betöltésére szolgáló jogosultságot.
  2. A szerződés teljesítése céljából az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szükség szerint feldolgozhassa a felhőalapú szolgáltatás használata során küldött adatokat, valamint, hogy tárolhassa és/vagy lemásolhassa ezeket az adatokat, amennyiben ezt a szerződött szolgáltatások teljesítése megkívánja.
 5. Ügyfélszolgálat és támogatás
  1. A Konica Minolta díjmentes on-line támogatást biztosít segítségként a Felület, valamint az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használatához. A támogatás kéréséhez az ügyfél adminisztrátora egy jegyet kell nyisson a Workplace Pure Felületén. A támogatásnak nem képezi részét az általános ismeretek átadása, a képzés, a felhőalapú szolgáltatások konfigurálása és alkalmazása, ügyfél-specifikus dokumentálása, illetve testreszabása. Az online támogatás hétfőtől péntekig a szokásos munkaidőben biztosított, a hivatalos ünnepnapok kivételével.
  2. A Felületen biztosított felhőalapú szolgáltatások módosításoknak és fejlesztéseknek lehetnek kitéve (pl. frissítések, új vagy eltérő technológiák, rendszerek, folyamatok vagy szabványok használata). Az ügyfél kellő időben kell hogy előzetes értesítést kapjon a szolgáltatásokat érintő bármilyen jelentős változásokról. Ha a szolgáltatások változása jelentős, az ügyfél részére hátrányos következményekkel jár, az ügyfél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, amely a változás napján lép hatályba. A szerződés felmondását az ügyfél a változásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő két héten belül kezdeményezheti.
  3. A hálózat átlagos éves rendelkezésre állása a felhőalapú szolgáltatást üzemeltető adatközpont útválasztó kimeneti pontján legalább 99 százalék kell hogy legyen. Az állásidő az adott évben előfordult meghibásodások elhárításához szükséges összesített időt jelenti, a mérése teljes percekben történik. A rendszer optimalizálásához és teljesítményének fejlesztéséhez szükséges tervezett karbantartások ideje, valamint az adott Szolgáltató hatáskörén kívül eső hibák elhárításához szükséges idő nem kerül beszámításra.
 6. Az ügyfél feladatai és kötelezettségei
  1. Az ügyfélre, valamint az ügyfél által meghatalmazott felhasználókra az alábbi kötelezettségek hárulnak a Felület és az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használatával kapcsolatban.
   1. A Felület, valamint az előjegyzett felhőalapú szolgáltatások bejelentkezési adatait biztonságban és az illetéktelen hozzáférés ellen védetten kell tárolni.
   2. Az ügyfél késedelem nélkül köteles tájékoztatást biztosítani a Konica Minolta részére a bejelentkezési adatok bármilyen illetéktelen használatáról. Ugyanez vonatkozik az ügyfél tudomására jutó bármilyen visszaélés lehetőségére, valamint a Felület és az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások adatainak biztonságát és integritását érintő bármilyen fenyegetésre.
   3. Az ügyfél nem biztosíthatja a felhőalapú szolgáltatás használatát semmilyen harmadik fél részére, az ügyfél meghatalmazott képviselői kivételével, sem díjazás ellenében, sem díjmentesen.
   4. Az ügyfél számára tilos a felhőalapú szolgáltatásként biztosított szoftver, akár részben, akár egészben történő állandó jellegű tárolása, másolása, bármilyen módon történő visszafejtése. Ezenfelül tilos a szoftvert vagy annak részeit egy új alkalmazás létrehozásához felhasználni.
   5. Biztonsági másolatot kell készíteni minden olyan adatról, amely a felhőalapú szolgáltatás használatához szükséges vagy kiküldésre kerül az érintett Szolgáltató részére. Az adatok bevitele vagy küldése előtt el kell végezni azok ellenőrzését az esetleges vírusok vagy egyéb rosszindulatú tartalmak kiszűrése érdekében. Erre a célra a legfrissebb vírusvédelmi szoftvert kell használni.
   6. A felhőalapú szolgáltatásokat csak a jelen Általános feltételekben foglaltak szerint és a hatályos kötelező érvényű előírásoknak megfelelően szabad használni. Ennek értelmében tilos a törvénytelen vagy erkölcstelen, kifejezetten szexuális vagy mások számára sértő, valamint az erőszakot dicsőítő tartalmak továbbítása, feldolgozása, tárolása vagy terjesztése.
  2. Az ügyfél kötelezhető a Szolgáltató kártalanítására minden harmadik fél által benyújtott követeléssel szemben, amelyet az említett fél az ügyfél (vagy egy, az ügyfél jóváhagyásával rendelkező fél) által elkövetett, a felhőalapú szolgáltatás használatával kapcsolatos jogsértés miatt nyújtott be. Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a szolgáltatót, ha tudomására jut egy ilyen jogsértés vagy annak elkövetésének azonnali veszélye.
 7. Fizetés
  1. A felhőalapú szolgáltatás használatáért fizetendő összeg, annak esedékessége és az adott összeg által lefedett időszak az érintett felhőalapú szolgáltatás termékismertetőjében található. A külön megjelölt esetek kivételével a használat alapú fizetési szerkezet, valamint az egy hónapos előfizetéssel igénybe vett felhőalapú szolgáltatások díjai havi alapon kerülnek beszedésre, az érintett Szolgáltató a hónap végén egy azonnal és teljes összegében fizetendő számlát bocsát ki. A Battery Pack és az egy éves előfizetések díjaiért az érintett Szolgáltató előre, az előfizetés kezdete előtt bocsát ki egy azonnal és teljes összegében fizetendő számlát.
  2. A Szolgáltató jogosult a számlákat elektronikusan kibocsátani. Az elektronikus számlák PDF fájl formájában elküldhetők az ügyfél által az Ügyfélfiók regisztrációja során megadott e-mail címre vagy online elérhetővé tehetők a Felületen.
  3. Ha az ügyfél elmulasztja a számlák teljes összegének határidőre történő kiegyenlítését, a Konica Minolta vagy az érintett szolgáltató jogosult zárolni az ügyfél hozzáférését a Felülethez és az ügyfél által előjegyzett szolgáltatások igénybe vételét, amíg a teljes hátralékos összeg kifizetésre nem kerül.
 8. Felelősség
  1. Ha az ügyfelet valamilyen, a Felület vagy az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használatából eredő kár éri, az érintett szolgáltató korlátlan felelősséggel tartozik, amennyiben a hatályos törvények azt előírják. A felelősség mértéke a szerződés értelmében a felhőalapú szolgáltatás használatából jellemzően és előreláthatóan következő károk megtérítésére, valamint a felhőalapú szolgáltatás biztosításáért, a szerződés alapján fizetendő összegre korlátozott.
  2. A felelősség alól kizártak a kereskedelmi siker elmaradásából, az elmaradt nyereségből eredő, valamint egyéb közvetett és származtatott károk.
  3. A felelősség alóli kivételek és a felelősség mértékének korlátozásai, a 8.1 és 8.2 pontokban felsoroltaknak megfelelően, a Konica Minolta és az érintett Szolgáltató személyzetére és megbízott képviselőire terjednek ki.
 9. Adatok védelme
  1. Olyan mértékig, amelyben egy felhőalapú szolgáltatás biztosítója hozzáférhet az ügyfél személyes adataihoz a szolgáltatás részeként, a szolgáltató adatkezelőnek számít és ebben a minőségében kizárólag csak a szerződése teljesítésének céljából jogosult az adatok feldolgozására.
  2. Az ügyfél továbbra is felelős marad az adatok kezeléséért megbízásos alapon, valamint az adatvédelmi törvény általános értelmezése szerint. Ennélfogva ha az ügyfél személyes adatokat dolgoz fel egy felhőalapú szolgáltatás igénybe vételével, az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezzen az ehhez szükséges jogosultsággal a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, valamint köteles kártalanítani a Szolgáltatót az adatvédelem megsértése miatt harmadik személy által támasztott követelésekkel szemben.
 10. Záró rendelkezések
  1. A Felület és az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használata, valamint az ahhoz kapcsolódó Általános feltételek a német törvények hatálya alá tartoznak, kizárva az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét, valamint a nemzetközi magánjog kollíziós szabályait.
  2. A Felület, valamint az azon biztosított felhőalapú szolgáltatások használatával kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták rendezésének kizárólagos helye Langenhagen, Germany.