Ingangsdatum 21 oktober 2020

 1. Basisvoorzieningen
  1. Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen de klant en de in het impressum genoemde onderneming van de Konica Minolta Groep (hierna “Konica Minolta”) met betrekking tot het gebruik van het Workplace Pure platform (hierna het “Platform”) en de reservering en het gebruik van de daarop aangeboden clouddiensten.
  2. Het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door zakelijke klanten binnen Roemenië.
 2. Gebruik van het Workplace Pure platform
  1. Het Platform wordt gratis ter beschikking gesteld door Konica Minolta.
  2. De klant dient zich te registreren alvorens gebruik te maken van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten. Bij de registratie moeten de door de klant ingevoerde gegevens juist en volledig zijn, en door de klant steeds worden bijgewerkt.
  3. Na controle van de registratiegegevens en aanvaarding van de kredietwaardigheid van de klant zal Konica Minolta een transactieaccount voor de klant aanmaken (hierna de “Klantenaccount”).
  4. De klant kan meerdere gebruikersaccounts voor zijn/haar Klantenaccount aanmaken. Gebruikersaccounts mogen alleen worden aangemaakt en onderhouden voor personen die bevoegd zijn om de klant te vertegenwoordigen in juridische transacties met betrekking tot het gebruik van het Platform en de reservering en het gebruik van de clouddiensten die daarop worden aangeboden, en om de nodige transacties op de Klantenaccount uit te voeren.
  5. Konica Minolta heeft het recht te weigeren om een Klantenaccount aan te maken en een Klantenaccount of gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen indien:
   1. de klant een natuurlijk persoon is;
   2. de registratiegegevens van de klant onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn;
   3. de kredietwaardigheid van de klant onvoldoende is;
   4. de klant, ondanks waarschuwingen, ernstig of herhaaldelijk in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, zoals omschreven in artikel 6; of
   5. een Klantenaccount of gebruikersaccount zonder toestemming op een onwettige of anderszins ongepaste manier wordt gebruikt.
 3. Reservering en gebruik van clouddiensten
  1. De clouddiensten die op het Platform worden aangeboden, betreffen softwareproducten die worden geleverd door Konica Minolta of derde leveranciers (ook individueel of gezamenlijk “Dienstverlener(s)” genoemd) waartoe de klant toegang heeft en die hij/zij dus kan gebruiken via het Internet (bekend als „Software as a Service“).
  2. De functie(s) of dienstspecificaties van de individuele clouddiensten zijn te vinden in de desbetreffende productbeschrijvingen.
  3. Indien de klant via het Platform een overeenkomst sluit voor het gebruik van een clouddienst, treedt tussen de afnemer en de betrokken Dienstverlener voor de overeengekomen vaste termijn een overeenkomst onder bezwarende titel in werking met betrekking tot het verschaffen van de mogelijkheid om van de betreffende clouddienst gebruik te maken. In het bijzonder:
   1. Een overeenkomst voor het gebruik van een clouddienst komt tot stand indien (1) de klant het desbetreffende reserverings- of bestelproces voltooit door de vereiste gegevens in te voeren, wat tegelijkertijd resulteert in een bindend aanbod aan de Dienstverlener om de bijbehorende overeenkomst te sluiten, en (2) de Dienstverlener dit aanbod aanvaardt, hetzij uitdrukkelijk door middel van een verklaring, hetzij impliciet door levering van de door de afnemer gevraagde clouddienst. Een ontvangstbevestiging van een Dienstverlener houdt geen aanvaarding van het aanbod in.
   2. Zodra de overeenkomst is afgesloten, zal de Dienstverlener de voor het gebruik van de betreffende clouddienst noodzakelijke toegangsgegevens naar de klant sturen op het door de klant tijdens het bestelproces opgegeven e-mailadres, en zal hij de clouddienst voor de klant toegankelijk maken op het routeruitgangspunt van het datacentrum waar de host-server van de clouddienst wordt geëxploiteerd (hierna het „“Overdrachtspunt”“). Het tot stand brengen en onderhouden van de gegevensverbinding tussen de IT-systemen van de klant en het Overdrachtspunt maken geen deel uit van het contract en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
   3. De specifieke gebruiksvoorwaarden voor de dienst zijn van toepassing op het gebruik van een clouddienst. Indien dergelijke voorwaarden bestaan, moeten zij worden vermeld bij de productbeschrijving voor de individuele dienst. Indien geen specifieke gebruiksvoorwaarden worden vermeld, of indien de gebruiksvoorwaarden een juridisch vacuüm bevatten, zijn deze Algemene Voorwaarden aanvullend of alternatief van toepassing.
  4. Een clouddienst kan worden gereserveerd op basis van vier verschillende prijs- en termijnmodellen, waarbij in de betreffende productbeschrijving moet worden aangegeven welk van deze hieronder genoemde modellen beschikbaar is voor de betreffende clouddienst.
   1. Abonnement van vijf jaar (Battery Pack). Voor een abonnement van vijf jaar, ook wel een Battery Pack genoemd, wordt een contractuele termijn van vijf jaar overeengekomen. Het abonnement start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant en eindigt automatisch wanneer het contract afloopt. Gewone beëindiging met voorafgaande opzegging is uitgesloten.
   2. Abonnement van één jaar. Voor een abonnement van één jaar wordt een contractuele termijn van één jaar overeengekomen. Het abonnement start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant en eindigt automatisch wanneer het contract afloopt. Gewone beëindiging met voorafgaande opzegging is uitgesloten.
   3. Abonnement van één maand. Voor een abonnement van één maand wordt een contractuele termijn van één maand overeengekomen. Het abonnement start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant. De contractduur wordt telkens automatisch met een maand verlengd, tenzij een van de partijen het abonnement via het platform vroegtijdig beëindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
   4. Pay-per-use. Voor het "pay-per-use"-model wordt een contractuele termijn van één maand overeengekomen. Het abonnement start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant. De contractduur wordt telkens automatisch met een maand verlengd, tenzij een van de partijen het abonnement via het platform vroegtijdig beëindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

   Als het onderschreven toegewezen gebruik wordt overschreden, kan de klant een ander abonnement toevoegen om de clouddienst te blijven gebruiken. Sommige clouddiensten kunnen ook worden gebruikt zonder toevoeging van een extra abonnement zodra de toewijzing wordt overschreden. (Dit wordt aangegeven in de desbetreffende productbeschrijving.) In dit geval wordt het extra gebruik op basis van "pay-per-use" aangerekend.

   Als er tegelijkertijd meerdere abonnementen bestaan voor een clouddienst (bijv. een abonnement van één jaar en een Battery Pack), wordt de gebruikstoewijzing verbruikt op basis van de resterende looptijd, d.w.z. het eerstvolgende aflopende abonnement wordt verbruikt.

  5. De Dienstverlener heeft het recht om het contract voor het gebruik van een clouddienst zonder opzegging te beëindigen indien de klant, ondanks waarschuwingen, zijn contractuele plichten en verplichtingen als gedefinieerd in artikel 6 ernstig of herhaaldelijk schendt.
 4. Toekenning van rechten
  1. In het kader van het contract voor het gebruik van een clouddienst verleent de betrokken Dienstverlener de klant voor de duur van het contract een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de betrokken software via het internet en op het gebruik ervan voor eigen zakelijke doeleinden in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Aangezien de software niet als bron- of objectcode, maar „als een dienst“ wordt geleverd, worden aan de klant geen gebruiks- of exploitatierechten van de software verleend krachtens het auteursrecht, met uitzondering van het recht om de software in het computergeheugen te laden voor het beoogde gebruik.
  2. De klant verleent de Dienstverlener, met het oog op uitvoering van het contract, het recht om de gegevens die bij het gebruik van de clouddienst worden verzonden, te verwerken en, indien nodig, op te slaan en/of te kopiëren, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de contractueel overeengekomen diensten.
 5. Service en ondersteuning
  1. Konica Minolta zal gratis online ondersteuning bieden om te helpen bij het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten. De klantbeheerder moet een ticket aanmaken binnen het Workplace Pure platform om ondersteuning te krijgen. Ondersteuning omvat geen algemene kennisoverdracht, opleiding, configuratie en implementatie, evenals klantspecifieke documentatie of aanpassing van clouddiensten. Online-ondersteuning wordt verleend van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren, met uitzondering van feestdagen.
  2. De op het Platform aangeboden clouddiensten zijn onderhevig aan verbeteringen en wijzigingen van de diensten (bijv. via updates en upgrades of het gebruik van nieuwere of andere technologieën, systemen, processen of standaarden). De klant wordt tijdig vooraf in kennis gesteld van alle belangrijke wijzigingen aan de diensten. Indien de wijzigingen aan de diensten tot grote nadelen voor de klant leiden, heeft de klant het recht om het contract op de datum van de wijziging uitzonderlijk op te zeggen. De klant moet de kennisgeving tot opzegging doen binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging aan de diensten.
  3. De gemiddelde jaarlijkse netwerkbeschikbaarheid op het routeruitgangspunt van het datacentrum waar de clouddienst wordt geëxploiteerd, moet ten minste 99% bedragen. De uitvaltijd wordt gemeten in hele minuten en berekend als de totale tijd voor het oplossen van storingen per jaar. Tijd die vereist is als onderhoudsvenster voor optimalisering en prestatieverbetering of die besteed wordt aan het verhelpen van storingen waarvoor de betrokken Dienstverlener niet verantwoordelijk is, wordt niet in aanmerking genomen.
 6. Plichten en verplichtingen van de klant
  1. De klant en de door de klant gemachtigde gebruikers zijn onderworpen aan de volgende verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten.
   1. De toegangsgegevens voor het gebruik van het Platform en de gereserveerde clouddiensten moeten veilig worden opgeslagen en tegen toegang door onbevoegde derden worden beschermd.
   2. De klant dient Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van de toegangsgegevens. Hetzelfde geldt voor alle andere risico's van misbruik waarvan de klant kennis krijgt en voor elke bedreiging van de veiligheid en integriteit van de gegevens op het Platform en van de clouddiensten die daarop worden aangeboden.
   3. De klant mag een clouddienst niet tegen betaling of gratis ter beschikking stellen van een derde die geen plaatsvervangende agent van de klant is.
   4. De klant mag de als clouddienst ter beschikking gestelde software, geheel of gedeeltelijk, niet permanent opslaan, kopiëren, decompileren, disassembleren of aan reverse-engineering onderwerpen. Bovendien is het verboden om de software of delen daarvan te gebruiken om een afzonderlijke toepassing te maken.
   5. Van alle gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de clouddienst moeten back-ups worden gemaakt of naar de desbetreffende Dienstverlener worden gestuurd. Gegevens moeten op virussen of andere schadelijke componenten worden gecontroleerd voordat zij worden ingevoerd of verzonden. Daartoe moet de meest recente antivirussoftware worden geïmplementeerd.
   6. Clouddiensten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bijgevolg is de overdracht, verwerking, opslag of verspreiding van inhoud die onwettig of immoreel, seksueel expliciet of aanstootgevend is, of die geweld verheerlijkt, verboden.
  2. De klant is verplicht de Dienstverlener te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zij tegen de Dienstverlener instellen wegens een inbreuk op rechten door de klant (of door een derde met toestemming van de klant) in verband met het gebruik van de clouddienst. De klant is verplicht de Dienstverlener onverwijld in kennis te stellen indien hij/zij het onmiddellijke gevaar van een dergelijke inbreuk van de wet bespeurt of kan bespeuren.
 7. Betaling
  1. Het te betalen bedrag, de vervaldatum en de gedekte periode voor het gebruik van een clouddienst zijn te vinden in de desbetreffende productbeschrijving. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen voor het pay-per-use model en het abonnement van één maand voor clouddiensten beschouwd als een maandelijks terugkerend bedrag, en worden de bedragen door de betrokken Dienstverlener aan het einde van iedere maand gefactureerd voor onmiddellijke en volledige betaling. De bedragen voor het Battery Pack en het abonnement van één jaar worden bij aanvang van het contract vooraf gefactureerd door de desbetreffende Dienstverlener en zijn onmiddellijk volledig verschuldigd.
  2. De Dienstverlener is gemachtigd om elektronisch facturen uit te reiken. Elektronische facturen worden ofwel als PDF-bestand verzonden naar het e-mailadres dat de klant bij de registratie van zijn Klantenaccount heeft opgegeven, ofwel online op het Platform ter beschikking gesteld van de klant.
  3. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting om het verschuldigde bedrag volledig en tijdig te betalen, heeft Konica Minolta of de betreffende Dienstverlener het recht de toegang tot het Platform en het gebruik van de door de klant gereserveerde clouddiensten te blokkeren totdat alle verschuldigde betalingen zijn ontvangen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Indien de klant schade lijdt door of ten gevolge van het gebruik van het Platform of een daarop aangeboden clouddienst, is de betrokken Dienstverlener onbeperkt aansprakelijk, voor zover dit krachtens het toepasselijke recht verplicht is. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot vergoeding van schade die typisch en voorzienbaar voortvloeit uit het contractuele gebruik van de clouddienst en is tevens beperkt tot het overeengekomen betalingsbedrag voor de lopende termijn van de clouddienstverlening.
  2. Aansprakelijkheid voor enig gebrek aan commercieel succes, winstderving en indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
  3. De beperkingen van en uitzonderingen op de aansprakelijkheid die in de paragrafen 8.1 en 8.2 worden uiteengezet, gelden ten gunste van het personeel, de vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Konica Minolta of de desbetreffende Dienstverlener.
 9. Gegevensbescherming
  1. Voor zover een aanbieder van een clouddienst in het kader van de dienst toegang heeft tot persoonsgegevens van de klant, treedt de aanbieder op als verwerker en mag hij als zodanig de gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van het contract.
  2. De klant blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zowel op mandaatbasis als in de algemene zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Bijgevolg, indien de klant persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de clouddienst, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij daartoe gemachtigd is op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dient hij/zij de Dienstverlener te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden in geval van een inbreuk.
 10. Slotbepalingen
  1. Het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten, evenals de bijbehorende Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de lokale wetgeving in het land van gebruik, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de conflictregels van het internationaal privaatrecht.
  2. De exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform of de daarop aangeboden clouddiensten ligt bij de rechtbanken van Langenhagen, Germany.