Gjelder fra 21. oktober 2020

 1. Grunnleggende bestemmelser
  1. Disse generelle vilkårene (heretter referert til som "generelle vilkår") skal regulere avtaleforholdet mellom kunden og Konica Minolta-konsernselskapet angitt i selskapets rettslige informasjon (heretter kalt "Konica Minolta"), bruk av Workplace Pure platformen (heretter kalt "plattform") og bestilling og bruk av skytjenestene som tilbys på den.
  2. Plattformen og skytjenestene som tilbys på den, er utelukkende tiltenkt bruk av forretningskunder i Romania.
 2. Bruk av Workplace Pure plattformen
  1. Plattformen leveres kostnadsfritt av Konica Minolta.
  2. Kunden må registrere seg før vedkommende bruker plattformen og skytjenestene som tilbys på den. Opplysninger som kunden legger inn under registreringsprosessen, må være riktige og fullstendige og til enhver tid holdes oppdatert av kunden.
  3. Etter at de registrerte opplysningene er blitt sjekket og kundens kredittvurdering godkjent, må Konica Minolta opprette en transaksjonskonto for kunden (heretter kalt "kundekonto").
  4. Kunden kan opprette flere brukerkontoer for sin kundekonto. Brukerkontoer kan bare opprettes og opprettholdes for personer som er autorisert til å representere kunden med hensyn til rettslige transaksjoner i forbindelse med bruk av plattformen samt bestilling og bruk av skytjenestene som tilbys på den, i tillegg til å foreta transaksjoner som kundekontoen belastes for.
  5. Konica Minolta har rett til å nekte å opprette en kundekonto og til å blokkere eller slette en kundekonto eller brukerkonto dersom:
   1. kunden er en privatperson;
   2. kundens registrerte opplysninger er unøyaktige, ufullstendige eller ikke oppdatert;
   3. kundens kredittvurdering er utilstrekkelig;
   4. kunden bryter sine avtaleplikter slik de er definert i avsnitt 6, i betydelig grad eller gjentatte ganger, til tross for advarsler; eller
   5. en kundekonto eller brukerkonto brukes uten autorisasjon på en måte som er ulovlig eller på en annen upassende måte.
 3. Bestilling og bruk av skytjenester
  1. Skytjenestene som tilbys på plattformen, omfatter programvareprodukter levert av Konica Minolta eller tredjepartsleverandører (også referert til hver for seg eller i fellesskap som "t jenesteleverandør(er)"), som kunden kan få tilgang til og dermed bruke på nett (kjent som „programvare som en tjeneste“).
  2. Du finner mer informasjon om funksjonen(e) eller tjenestespesifikasjonene for de enkelte skytjenestene i de gjeldende produktbeskrivelsene.
  3. Hvis kunden inngår en avtale via plattformen for bruk av en skytjeneste, skal det inngås en avtale mellom kunden og den gjeldende tjenesteleverandøren om muligheten til å bruke den gjeldende skytjenesten for den avtalte tidsperioden. Især:
   1. En avtale for bruk av en skytjeneste trer i kraft dersom (1) kunden fullfører den relevante bestillingsprosessen ved å legge inn de nødvendige opplysningene, noe som samtidig fører til at det sendes et bindende tilbud til tjenesteleverandøren om å inngå avtalen, og (2) tjenesteleverandøren godtar dette tilbudet enten uttrykkelig gjennom en uttalelse eller implisitt ved å tilby skytjenesten som kunden ber om. Bekreftelse av mottak fra en tjenesteleverandør skal ikke gjelde som aksept av tilbudet.
   2. Når avtalen er inngått, skal tjenesteleverandøren sende kunden påloggingsinformasjonen som kreves for bruk av den gjeldende skytjenesten til e-postadressen som kunden oppgir under bestillingsprosessen. Skytjenesten skal gjøres tilgjengelig for kunden ved ruterutpunktet til datasenteret der skytjenestens vertsserver drives (heretter kalt "overføringspunkt"). Opprettelse og vedlikehold av datakoblingen mellom kundens IT-systemer og overføringspunktet skal ikke utgjøre noen del av avtalen og er kundens ansvar.
   3. Vilkårene som er spesifikke for tjenesten, skal gjelde for bruk av den gjeldende skytjenesten. Hvis slike vilkår eksisterer, skal disse være oppført med produktbeskrivelsen for den enkelte tjenesten. Hvis ingen spesifikke vilkår er oppført, eller hvis vilkårene inneholder et rettslig smutthull, skal disse generelle vilkårene gjelde i tillegg eller som alternativ.
  4. En skytjeneste kan bestilles på grunnlag av fire forskjellige pris- og avtalperiodemodeller, og den relevante produktbeskrivelsen skal indikere hvilken av modellene nedenfor som er tilgjengelig for den gjeldende skytjenesten.
   1. Femårsabonnement ("Battery Pack"). Det skal avtales en avtaleperiode på fem år for et femårsabonnement, også kjent som en "Battery Pack". Perioden starter den dagen skytjenesten gjøres tilgjengelig for kunden og sies opp automatisk når avtalen utløper. Vanlig oppsigelse med forhåndsvarsel er utelukket.
   2. Årsabonnement. Det skal avtales en avtaleperiode på ett år for et årsabonnement. Perioden starter den dagen skytjenesten gjøres tilgjengelig for kunden og sies opp automatisk når avtalen utløper. Vanlig oppsigelse med forhåndsvarsel er utelukket.
   3. Månedsabonnement. Det skal avtales en avtaleperiode på én måned for et månedsabonnement. Perioden starter den dagen skytjenesten gjøres tilgjengelig for kunden. Avtaleperioden forlenges automatisk med én måned av gangen, med mindre abonnementet sies opp tidlig av en av partene via plattformen, med forbehold om en oppsigelsestid på 14 dager.
   4. Bruksbasert betaling. Det skal avtales en avtaleperiode på én måned for den bruksbaserte betalingsmodellen. Perioden starter den dagen skytjenesten gjøres tilgjengelig for kunden. Avtaleperioden forlenges automatisk med én måned av gangen, med mindre abonnementet sies opp tidlig av en av partene via plattformen, med forbehold om en oppsigelsestid på 14 dager.

   Hvis den tildelte bruken for abonnementet overskrides, kan kunden legge til et ytterligere abonnement slik at bruken av skytjenesten kan fortsette. Enkelte skytjenester kan også brukes uten ytterligere abonnementer når den tildelte bruken overskrides (dette skal angis i den gjeldende produktbeskrivelsen).I slike tilfeller vil bruken som overskrider den tildelte bruksmengden, belastes på grunnlag av bruksbasert betaling.

   Hvis det eksisterer flere abonnementer samtidig for en skytjeneste (f.eks. et årsabonnement og en "Battery Pack"), skal den tildelte bruksmengden brukes opp i henhold til den gjenværende avtaleperioden, dvs. neste abonnement som utløper, skal brukes opp.

  5. Tjenesteleverandøren har rett til å si opp avtalen for bruk av skytjenesten uten varsel dersom kunden i vesentlig grad eller gjentatte ganger, til tross for advarsler, bryter sine avtaleplikter og forpliktelser, slik det står beskrevet i avsnitt 6.
 4. Tildeling av rettigheter
  1. I henhold til vilkårene i avtalen for bruk av skytjenesten skal den gjeldende tjenesteleverandøren så lenge avtalen varer gi kunden ikke-eksklusive og ikke-overførbare rettigheter for tilgang til den gjeldende programvaren via internett og bruk av programvaren for egne forretningsformål innenfor den kommersielle eller uavhengige virksomheten. Siden programvaren ikke leveres som kilde- eller objektkode, „men som en tjeneste“, skal kunden ikke gis noen rettigheter til bruk eller utnyttelse av programvaren i forbindelse med opphavsrett, bortsett fra retten til å laste programvaren inn i dataminnet for den tiltenkte bruken .
  2. For at tjenesteleverandøren skal kunne oppfylle avtalen, skal kunden gi tjenesteleverandøren rett til å behandle dataene som sendes inn under bruk av skytjenesten, og ved behov lagre og/eller kopiere dataene, forutsatt at det er nødvendig for levering av de avtalte tjenestene.
 5. Service og support
  1. Konica Minolta skal tilby support gratis på nett for å hjelpe deg med bruken av plattformen og skytjenestene som tilbys på den. Kundeadministratoren skal opprette en forespørsel på Workplace Pure plattformen for å motta support. Support skal ikke omfatte overføring av generell kunnskap, opplæring, konfigurasjon og implementering samt kundespesifikk dokumentasjon eller tilpasning av skytjenester. Support på nett gis fra mandag til fredag ​​i normal arbeidstid, unntatt på helligdager.
  2. Det er forbehold om forbedringer og endringer av skytjenestene som tilbys på plattformen (f.eks. oppdateringer og oppgraderinger, eller bruk av nyere eller andre teknologier, systemer, prosesser eller standarder). Kunden skal varsles på forhånd om vesentlige endringer i tjenestene. Hvis endringene i tjenester medfører store ulemper for kunden, skal kunden ha rett til ekstraordinær oppsigelse av avtalen på datoen for endringen. Kunden skal varsle om oppsigelse innen to uker etter at meldingen om endring av tjenesten ble mottatt.
  3. Gjennomsnittlig årlig nettverkstilgjengelighet ved ruterutpunktet til datasenteret der skytjenesten drives, skal være minst 99 prosent. Nedetid skal måles i hele minutter og skal beregnes som den totale tiden det tar å utbedre feil per år. Tid som kreves som vedlikeholdsvinduer for optimalisering og ytelsesforbedring, eller tid brukt på utbedring av feil som tjenesteleverandøren ikke er ansvarlig for, skal ikke omfattes her.
 6. Kundens ansvar og forpliktelser
  1. Kunden og brukerne som er autorisert av kunden, skal ha følgende forpliktelser i forbindelse med bruk av plattformen og skytjenestene som tilbys på den.
   1. Påloggingsinformasjonen for bruk av plattformen og skytjenestene som er blitt bestilt, skal holdes sikre og beskyttes mot innsyn fra uautoriserte tredjeparter.
   2. Kunden skal umiddelbart informere Konica Minolta om uautorisert bruk av påloggingsinformasjonen. Det samme skal gjelde for alle andre risikoer for misbruk som kunden blir oppmerksom på, i tillegg til eventuelle trusler mot datasikkerheten og integriteten til plattformen og skytjenestene som tilbys på den.
   3. Kunden skal ikke gjøre skytjenester tilgjengelig for tredjeparter som ikke handler på vegne av kunden, verken mot betaling eller gratis.
   4. Kunden har ikke lov, verken helt eller delvis, til å lagre programvaren permanent, kopiere, dekompilere, demontere programvaren eller på annen måte foreta omvendt utvikling av programvaren som leveres som en skytjeneste. Videre er det forbudt å bruke programvaren eller deler av den til å opprette egne applikasjoner.
   5. Det skal enten tas sikkerhetskopier av alle data som er nødvendige for bruk av skytjenesten, eller disse skal sendes til den gjeldende tjenesteleverandøren. Data skal kontrolleres for virus eller andre skadelige komponenter før de legges inn eller sendes. Den nyeste antivirusprogramvaren skal distribueres for dette formålet.
   6. Skytjenester kan bare brukes i henhold til disse generelle vilkårene og i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Følgelig er det forbudt å overføre, behandle, lagre eller formidle innhold som er ulovlig, upassende eller støtende, eller som forherliger vold.
  2. Kunden er forpliktet til å holde tjenesteleverandøren skadesløs mot krav fra tredjeparter som gjøres gjeldende mot tjenesteleverandøren på grunnlag av en juridisk overtredelse fra kundens side (eller av en tredjepart med kundens godkjenning) i forbindelse med bruk av skytjenesten. Kunden er forpliktet til å informere tjenesteleverandøren umiddelbart dersom kunden oppdager en overhengende risiko for slik rettslig overtredelse.
 7. Betaling
  1. Du finner betalingsbeløpet, forfallsdatoen og avtaleperioden for bruken av en skytjeneste i den gjeldende produktbeskrivelsen. Med mindre annet er oppgitt, skal prisene for den bruksbaserte betalingsmodellen og månedabonnementet for skytjenester anses som månedlige avgifter som fornyes kontinuerlig. Beløpene skal faktureres av den gjeldende tjenesteleverandøren på slutten av hver måned og betales umiddelbart i sin helhet. Beløpene for "Battery Pack" og årsabonnementet skal faktureres av den gjeldende tjenesteleverandøren på forhånd ved inngåelse av avtalen og betales umiddelbart i sin helhet.
  2. Tjenesteleverandøren har rett til å utstede fakturaer elektronisk. Elektroniske fakturaer skal enten sendes som PDF-filer til e-postadressen som ble oppgitt av kunden da kundekontoen ble registrert, eller gjøres tilgjengelig for kunden på plattformen.
  3. Hvis kunden ikke betaler det utestående beløpet i sin helhet og i tide, skal Konica Minolta eller den gjeldende tjenesteleverandøren ha rett til å blokkere tilgangen til plattformen og bruken av skytjenestene som ble bestilt av kunden, frem til det tidspunktet alle forfalte betalinger er mottatt.
 8. Erstatningsansvar
  1. Hvis kunden påføres skader som skyldes eller er et resultat av bruk av plattformen eller en skytjeneste på den, skal den gjeldende tjenesteleverandøren ha ubegrenset ansvar, forutsatt at det er påkrevet i henhold til gjeldende lov. Ansvaret skal videre begrenses til erstatning for skader som vanligvis kan oppstå ved bruk av skytjenesten i samsvar med avtalen, i tillegg til å være begrenset til betalingsbeløpet som er avtalt for den nåværende avtaleperioden for leveringen av skytjenesten.
  2. Erstatningsansvar for mangel på kommersiell suksess, tapt fortjeneste og indirekte skader eller følgeskader er utelukket.
  3. Begrensningene og unntakene fra ansvaret som er fastsatt i underavsnitt 8.1 og 8.2, skal gjelde til fordel for de ansatte hos, og representanter og stedfortredere av Konica Minolta eller den gjeldende tjenesteleverandøren.
 9. Personvern
  1. I den grad en leverandør av en skytjeneste kan få tilgang til kundens personopplysninger som en del av tjenesten, skal leverandøren fungere som databehandler, og som sådan kun behandle opplysningene med det formål å oppfylle avtalen.
  2. Kunden skal forbli den behandlingsansvarlige, både på klientbasis og slik det er definert i personvernlovgivning. Hvis kunden behandler personopplysninger ved bruk av skytjenesten, skal kunden derfor være ansvarlig for å sikre at kunden er berettiget til dette i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og skal holde tjenesteleverandøren skadesløs mot eventuelle erstatningskrav fra tredjeparter i tilfelle rettslige overtredelser.
 10. Siste bestemmelser
  1. Bruk av plattformen og skytjenestene som tilbys på den, samt de tilhørende generelle vilkårene, skal være underlagt tysk lov, med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og bestemmelser om lovkonflikt iht. internasjonal privatrett.
  2. Det eksklusive vernetinget for tvister som oppstår i forbindelse med bruk av plattformen eller skytjenestene på den, skal være Langenhagen i Langenhagen, Germany.