Obowiązuje od dnia 21 października 2020 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „Ogólne warunki”) regulują stosunki umowne pomiędzy klientem a spółką grupy Konica Minolta wskazaną w informacji prawnej spółki (dalej „Konica Minolta”), dotyczące korzystania z platformy dla produktów Workplace Pure Platform (dalej „Platforma”) oraz rezerwacji i korzystania ze świadczonych na niej usług w chmurze.
  2. Platforma i świadczone na niej usługi w chmurze przeznaczone są do korzystania wyłącznie przez klientów biznesowych na terenie Rumunia.
 2. Korzystanie z platformy dla produktów Workplace Pure Platform
  1. Platforma jest udostępniana przez Konica Minolta bezpłatnie.
  2. Klient ma obowiązek dokonania rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z Platformy i świadczonych na niej usług w chmurze. Dane wprowadzone przez klienta podczas procesu rejestracji muszą być dokładne i kompletne oraz muszą być przez niego stale aktualizowane.
  3. Po sprawdzeniu danych rejestracyjnych i zaakceptowaniu zdolności kredytowej klienta, Konica Minolta tworzy konto transakcyjne klienta (dalej „Konto klienta”).
  4. Klient może utworzyć wiele kont użytkowników dla swojego Konta klienta. Konta użytkowników mogą być tworzone i prowadzone wyłącznie dla osób, które są upoważnione do reprezentowania klienta w dokonywaniu czynności prawnych dotyczących korzystania z Platformy oraz rezerwacji i korzystania ze świadczonych na niej usług w chmurze oraz do dokonywania odpowiednich transakcji obciążających Konto klienta.
  5. Konica Minolta ma prawo odmówić utworzenia Konta klienta oraz zablokować lub usunąć Konto klienta lub konto użytkownika, jeśli:
   1. klient jest osobą prywatną;
   2. dane rejestracyjne klienta są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
   3. zdolność kredytowa klienta jest nieodpowiednia;
   4. klient narusza zobowiązania umowne, jak wskazano w Sekcji 6, w znacznym stopniu lub wielokrotnie, pomimo upomnień; lub
   5. konto klienta lub konto użytkownika jest używane bez upoważnienia w sposób niezgodny z prawem lub w inny niewłaściwy sposób.
 3. Rezerwacje i korzystanie z usług w chmurze
  1. Usługi w chmurze świadczone na Platformie obejmują oprogramowanie dostarczane przez Konica Minolta lub dostawców zewnętrznych (dalej indywidualnie lub łącznie „Dostawca/Dostawcy usług”), do którego klient może uzyskać dostęp, a zatem może korzystać z niego za pośrednictwem Internetu (znane jako „Oprogramowanie jako usługa“).
  2. Funkcja(-e) lub specyfikacje usług poszczególnych usług w chmurze dostępne są w odpowiednich opisach produktów.
  3. Jeśli klient zawrze za pośrednictwem Platformy umowę o korzystanie z usługi w chmurze, pomiędzy klientem a danym Dostawcą usług zaczyna obowiązywać odpłatna umowa, zawarta na czas określony, dotycząca zapewnienia możliwości korzystania z danej usługi w chmurze. W szczególności:
   1. Umowa o korzystanie z usługi w chmurze wchodzi w życie, jeśli (1) klient zakończy odpowiedni proces rezerwacji lub zamawiania poprzez wprowadzenie wymaganych danych, co jednocześnie skutkuje przesłaniem do Dostawcy usług wiążącej oferty zawarcia umowy powiązanej, oraz (2) Dostawca usług przyjmuje tę ofertę albo wyraźnie, poprzez oświadczenie, albo w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia zamówionej przez klienta usługi w chmurze. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Dostawcę usług nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
   2. Po zawarciu umowy Dostawca usług przesyła klientowi, na adres e-mail wskazany przez klienta w procesie zamówienia, dane logowania wymagane do korzystania z danej usługi w chmurze oraz udostępnia klientowi usługę w chmurze w punkcie wyjściowym routera w centrum danych, w którym działa serwer hostujący usługę w chmurze (dalej „Punkt transferowy”). Ustanowienie i utrzymanie łącza danych pomiędzy systemami informatycznymi klienta a Punktem transferowym nie stanowi części umowy i należy do obowiązków klienta.
   3. Do korzystania z usługi w chmurze mają zastosowanie warunki korzystania właściwe dla usługi. Jeśli takie warunki istnieją, należy je wskazać dla danej usługi wraz z opisem produktu. Jeśli żadne szczególne warunki korzystania nie zostały wskazane lub jeśli warunki zawierają lukę prawną, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dodatkowo lub alternatywnie.
  4. Usługa w chmurze może być zarezerwowana na podstawie czterech różnych modeli cen i okresów, a odpowiedni opis określa, który z wymienionych poniżej modeli jest dostępny dla danej usługi w chmurze.
   1. Pięcioletnia subskrypcja (tzw. Battery Pack). W przypadku pięcioletniej subskrybcji, określanej również jako tzw. Battery Pack, ustala się pięcioletni okres obowiązywania umowy. Rozpoczyna się on w dniu udostępnienia klientowi usługi w chmurze i kończy się automatycznie w momencie wygaśnięcia umowy. Zwykłe rozwiązanie umowy za uprzednim wypowiedzeniem jest wyłączone.
   2. Roczna subskrypcja. W przypadku rocznej subskrybcji ustala się roczny okres obowiązywania umowy. Rozpoczyna się on w dniu udostępnienia klientowi usługi w chmurze i kończy się automatycznie w momencie wygaśnięcia umowy. Zwykłe rozwiązanie umowy za uprzednim wypowiedzeniem jest wyłączone.
   3. Jednomiesięczna subskrypcja. W przypadku jednomiesięcznej subskrybcji ustala się jednomiesięczny okres obowiązywania umowy. Rozpoczyna się on w dniu udostępnienia klientowi usługi w chmurze. Okres obowiązywania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu każdorazowo o jeden miesiąc, chyba że subskrypcja zostanie wcześniej rozwiązana przez jedną ze stron za pośrednictwem Platformy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
   4. Pay-per-use. W przypadku modelu pay-per-use ustala się jednomiesięczny okres obowiązywania umowy. Rozpoczyna się on w dniu udostępnienia klientowi usługi w chmurze. Okres obowiązywania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu każdorazowo o jeden miesiąc, chyba że subskrypcja zostanie wcześniej rozwiązana przez jedną ze stron za pośrednictwem Platformy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

   Jeśli subskrybowany limit wykorzystania zostanie przekroczony, klient może dodać kolejną subskrypcję, aby móc kontynuować korzystanie z usługi w chmurze. Niektóre usługi w chmurze mogą być również używane po przekroczeniu limitu bez konieczności dodawania kolejnej subskrypcji. (Będzie to wskazane w odpowiednim opisie produktu). W takim przypadku opłata za nadmierne wykorzystanie naliczana jest na zasadzie pay-per-use.

   Jeśli dla usługi w chmurze istnieje jednocześnie wiele subskrypcji (np. roczna subskrypcja i Battery Pack), limit wykorzystania zostanie ustalony na podstawie pozostałego okresu, tj. zostanie wykorzystana subskrypcja, która wygaśnie jako następna.

  5. Dostawca usługi będzie miał prawo do rozwiązania umowy o korzystanie z usługi w chmurze bez wypowiedzenia, jeśli klient narusza swoje obowiązki umowne, jak wskazano w Sekcji 6, w znacznym stopniu lub wielokrotnie, pomimo upomnień.
 4. Przyznawanie praw
  1. Zgodnie z warunkami umowy o korzystanie z usługi w chmurze, odpowiedni Dostawca usług udziela klientowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa, na okres obowiązywania umowy, do dostępu do danego oprogramowania za pośrednictwem Internetu oraz do korzystania z tego oprogramowania do własnych celów biznesowych w swojej handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. W związku z tym, że oprogramowanie nie jest dostarczane jako kod źródłowy ani obiektowy, lecz „jako usługa“, klientowi nie przysługują żadne prawa do użytkowania lub wykorzystania oprogramowania zgodnie z prawem autorskim, z wyjątkiem prawa do umieszczenia oprogramowania w pamięci komputera zgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. Dla celów wykonania umowy klient przyznaje Dostawcy usług prawo do przetwarzania danych przesłanych podczas korzystania z usługi w chmurze oraz, jeśli jest to wymagane, do przechowywania i/lub kopiowania danych, pod warunkiem że jest to niezbędne do świadczenia usług określonych w umowie.
 5. Obsługa i wsparcie
  1. Konica Minolta zapewni bezpłatną pomoc online w zakresie korzystania z Platformy i świadczonych na niej usług w chmurze. Administrator klienta powinien utworzyć zgłoszenie w ramach Platformy dla produktów Workplace Pure Platform w celu uzyskania wsparcia. Wsparcie nie obejmuje przekazywania ogólnej wiedzy, szkolenia, konfiguracji i wdrożenia, a także dokumentacji specyficznej dla klienta lub dostosowania usług w chmurze. Wsparcie online jest udzielane od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Usługi w chmurze świadczone na Platformie podlegają udoskonaleniom i zmianom (np. poprzez aktualizacje i rozszerzenia albo zastosowanie nowszych lub innych technologii, systemów, procesów lub standardów). Klient zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach w usługach. Jeśli zmiany w usługach skutkują poważnymi niedogodnościami dla klienta, wówczas klient ma prawo do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym z dniem wprowadzenia zmian. Klient powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie w usługach.
  3. Średnia roczna dostępność sieci w punkcie wyjściowym routera w centrum danych, w którym realizowana jest usługa w chmurze, wynosi co najmniej 99%. Czas przestoju jest mierzony w pełnych minutach i jest obliczany jako całkowity czas potrzebny do usunięcia usterek w ciągu roku. Czas wymagany w ramach okien serwisowych w celu optymalizacji i poprawy wydajności lub czas poświęcony na usunięcie usterek, za które dany Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności, nie jest uwzględniany.
 6. Obowiązki klienta
  1. Klient i upoważnieni przez klienta użytkownicy mają następujące obowiązki w związku z korzystaniem z Platformy i ze świadczonych na niej usług w chmurze.
   1. Dane logowania do korzystania z Platformy i zarezerwowanych usług w chmurze są przechowywane w sposób bezpieczny i chroniony przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
   2. Klient niezwłocznie poinformuje Konica Minolta o każdym przypadku nieuprawnionego użycia danych do logowania. To samo dotyczy każdego innego ryzyka nadużycia, o którym dowiedział się klient, oraz wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i integralności Platformy oraz świadczonych na niej usług w chmurze.
   3. Klient nie będzie udostępniał usługi w chmurze żadnej osobie trzeciej, która nie jest jego pełnomocnikiem, ani za opłatą, ani bezpłatnie.
   4. Klient nie będzie mógł, w całości ani w części, trwale przechowywać, kopiować, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób dokonywać procesów inżynierii odwrotnej oprogramowania dostarczanego jako usługa w chmurze. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania lub jego części w celu stworzenia odrębnej aplikacji.
   5. Kopie zapasowe są wykonywane ze wszystkich danych, które są niezbędne do korzystania z usługi w chmurze lub są przesyłane do odpowiedniego Dostawcy usług. Przed wprowadzeniem lub wysłaniem danych należy je sprawdzić pod kątem występowania wirusów lub innych złośliwych treści. W tym celu należy skorzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego.
   6. Z usług w chmurze można korzystać wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych, o charakterze seksualnym, obraźliwych lub propagujących przemoc jest szczególnie zabronione.
  2. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Dostawcy usług z wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Dostawcy usług przez takie osoby w wyniku naruszenia prawa przez klienta (lub przez osobę trzecią za zgodą klienta) w związku z korzystaniem z usługi w chmurze. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dostawcę usług, jeśli wykryje lub jest w stanie wykryć bezpośrednie ryzyko takiego naruszenia prawa.
 7. Opłaty
  1. Wysokość opłaty, termin płatności oraz okres objęty korzystaniem z usługi w chmurze znajduje się w odpowiednim opisie produktu. Jeśli nie postanowiono inaczej, ceny za model pay-per-use oraz za jednomiesięczną subskrypcję usług w chmurze będą uznawane za powtarzające się opłaty miesięczne, a kwoty będą fakturowane przez odpowiedniego Dostawcę usług na koniec każdego miesiąca i będą niezwłocznie płatne w całości. Opłaty za Battery Pack i roczną subskrypcję będą fakturowane przez odpowiedniego Dostawcę usług z góry przy rozpoczęciu obowiązywania każdej umowy i będą niezwłocznie płatne w całości.
  2. Dostawca usług ma prawo do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej przesyłane są jako pliki PDF na adres e-mail podany przez klienta przy rejestracji Konta klienta lub są udostępniane klientowi online na Platformie.
  3. Jeśli klient nie wykona obowiązku zapłaty należnej kwoty w całości i w terminie, Konica Minolta lub odpowiedni Dostawca usług będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Platformy i korzystania z usług w chmurze zarezerwowanych przez klienta do czasu otrzymania wszystkich należnych płatności.
 8. Odpowiedzialność
  1. Jeśli klient poniesie szkodę powstałą w wyniku lub będącą następstwem korzystania z Platformy lub świadczonej na niej usługi w chmurze, odpowiedni Dostawca usług ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Odpowiedzialność będzie ponadto ograniczona do odszkodowania za szkody, które mogą w sposób typowy i przewidywalny wynikać z korzystania z usługi w chmurze zgodnie z umową, a także będzie ograniczona do kwoty płatności uzgodnionej za bieżący okres świadczenia usługi w chmurze.
  2. Wyłączona jest odpowiedzialność za brak osiągnięcia sukcesu komercyjnego, utracone korzyści i straty pośrednie lub wynikowe.
  3. Ograniczenia i wyjątki w zakresie odpowiedzialności przewidziane w podsekcjach 8.1 oraz 8.2 mają zastosowanie odpowiednio na korzyść pracowników, przedstawicieli i pełnomocników Konica Minolta lub odpowiedniego Dostawcy usług.
 9. Ochrona danych
  1. W zakresie, w jakim dostawca usługi w chmurze może uzyskać dostęp do danych osobowych klienta w ramach tej usługi, dostawca będzie działał jako podmiot przetwarzający i jako taki będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu wykonania umowy.
  2. Klient pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie danych zarówno na podstawie upoważnienia, jak i w ogólnym sensie zgodnie z przepisami o ochronie danych. W związku z tym, jeśli klient przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem usługi w chmurze, wówczas klient będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że jest do tego upoważniony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zwolni Dostawcę usług z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku naruszenia.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie z Platformy i świadczonych na niej usług w chmurze oraz związane z nimi Ogólne Warunki podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.
  2. W przypadku wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z Platformy lub świadczonych na niej usług w chmurze, sądem właściwym miejscowo jest sąd w Langenhagen, Germany.