Účinné 21. októbra 2020

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej uvádzané ako „Všeobecné podmienky“) upravujú zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou skupiny Konica Minolta uvedenou v právnych informáciách o spoločnosti (ďalej uvádzanou ako „Konica Minolta“) v súvislosti s používaním platformy Workplace Pure (ďalej uvádzanou ako „Platforma“) a objednaním a používaním cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované.
  2. Platforma a cloudové služby, ktoré sú na nej poskytované, budú určené výlučne na používanie pre firemných zákazníkov v rámci Rumunsko.
 2. Používanie platformy Workplace Pure
  1. Platformu bude poskytovať Konica Minolta bezplatne.
  2. Pred používaním platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované, sa bude vyžadovať registrácia zákazníka. Údaje, ktoré zákazník zadá v priebehu registrácie, musia byť presné a úplné a zákazník sa musí postarať, aby vždy boli aktuálne.
  3. Po skontrolovaní údajov zákazníka a schválení úverového ratingu zákazníka Konica Minolta vytvorí pre zákazníka účet pre transakcie (ďalej uvádzaný ako „zákaznícky účet“).
  4. Zákazník si pre svoj zákaznícky účet môže nastaviť viacero používateľských účtov. Používateľské účty môžu byť vytvorené a udržiavané iba pre osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať zákazníka v právnych úkonoch týkajúcich sa používania platformy a rezervovania a používania cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované, a v príslušných úkonoch zúčtovateľných zo zákazníckeho účtu.
  5. Konica Minolta bude mať právo odmietnuť vytvoriť zákaznícky účet a zablokovať alebo vymazať zákaznícky účet alebo používateľský účet, ak:
   1. Zákazník je súkromná osoba;
   2. Registračné údaje zákazníka sú nepresné, neúplné alebo nie sú aktuálne;
   3. Zákazníkov úverový rating je nedostatočný;
   4. Zákazník porušuje svoje zmluvné povinnosti, ako sú definované v Časti 6, do značnej miery alebo opakovane napriek upozorneniam; alebo
   5. Zákaznícky účet alebo používateľský účet sa používa bez oprávnenia spôsobom, ktorý je nezákonný alebo inak nevhodný.
 3. Rezervácia a používanie cloudových služieb
  1. Medzi cloudové služby poskytované na platforme patria softvérové produkty Konica Minolta alebo poskytovateľov, ktorí sú treťou stranou (uvádzaní individuálne alebo spoločne aj ako „poskytovateľ/-lia služieb“), ku ktorým môže mať zákazník prístup, a teda ich používať prostredníctvom internetu (známe ako „Software as a Service“ (softvér ako služba)).
  2. Špecifikácie funkcie/-í alebo služby jednotlivých cloudových služieb možno nájsť v príslušných opisoch produktov.
  3. Ak zákazník uzavrie zmluvu cez platformu na používanie cloudovej služby, zmluva o peňažnom plnení v súvislosti s poskytnutím príležitosti používať predmetnú cloudovú službu nadobudne platnosť medzi zákazníkom a príslušným poskytovateľom služby na dohodnutú pevnú lehotu. Konkrétne:
   1. Zmluva o používaní cloudovej služby nadobudne platnosť, ak (1) zákazník dokončí príslušný proces rezervácie alebo objednania zadaním požadovaných údajov, ktorý zároveň spôsobí, že záväzná ponuka na uzavretie súvisiacej zmluvy je zaslaná poskytovateľovi služby, a (2) poskytovateľ služby schváli túto ponuku buď výslovne vyhlásením alebo implicitne poskytnutím cloudovej služby požadovanej zákazníkom. Potvrdenie o prijatí od poskytovateľa služby nepredstavuje schválenie ponuky.
   2. Po uzavretí zmluvy poskytovateľ služby pošle zákazníkovi prihlasovacie údaje vyžadované na používanie danej cloudovej služby na e-mailovú adresu, ktorú zákazník poskytol počas procesu objednávania, a sprístupní zákazníkovi cloudovú službu v bode výstupu routera dátového centra, kde je prevádzkovaný hostiteľský server cloudovej služby (ďalej uvádzaný ako „prenosový bod“). Vytvorenie a údržba dátového spojenia medzi IT systémami zákazníka a prenosovým bodom nebude súčasťou zmluvy a je povinnosťou zákazníka.
   3. Pre používanie cloudovej služby budú platiť podmienky používania špecifické pre službu. Ak takéto podmienky existujú, budú uvedené s opisom produktu pre jednotlivú službu. Ak nie sú uvedené žiadne špecifické podmienky používania alebo ak podmienky obsahujú právnu medzeru, dodatočne alebo alternatívne budú platiť tieto Všeobecné podmienky.
  4. Cloudovú službu si možno rezervovať na základe štyroch rôznych modelov cien a podmienok a opis príslušného produktu bude uvádzať, ktoré z týchto modelov uvedených nižšie je dostupný pre predmetnú cloudovú službu.
   1. Päťročná viazanosť (Battery Pack). Pre päťročnú viazanosť nazývanú ako Battery Pack bude dohodnutá päťročná doba trvania zmluvy. Začne platiť v deň sprístupnenia cloudovej služby zákazníkovi a skončí sa automaticky vypršaním zmluvy. Bežné ukončenie s výpoveďou je vylúčené.
   2. Jednoročná viazanosť. Pri jednoročnej viazanosti bude dohodnutá doba trvania zmluvy jeden rok. Začne platiť v deň sprístupnenia cloudovej služby zákazníkovi a skončí sa automaticky vypršaním zmluvy. Bežné ukončenie s výpoveďou je vylúčené.
   3. Jednomesačná viazanosť. Pri jednomesačnej viazanosti bude dohodnutá doba trvania zmluvy jeden mesiac. Začne platiť v deň sprístupnenia cloudovej služby zákazníkovi. Doba trvania zmluvy sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden mesiac, pokiaľ jedna zo strán neukončí odber skôr s výpovednou lehotou 14 dní.
   4. Platby podľa používania. Pre model platieb podľa používania bude dohodnutá doba trvania zmluvy jeden mesiac. Začne platiť v deň sprístupnenia cloudovej služby zákazníkovi. Doba trvania zmluvy sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden mesiac, pokiaľ jedna zo strán neukončí odber skôr s výpovednou lehotou 14 dní.

   Pri prekročení prideleného objemu odberu si môže zákazník pridať ďalšie predplatné, aby mohol naďalej využívať túto cloudovú službu. Určité cloudové služby možno využívať aj bez pridania ďalšieho predplatného po prekročení prideleného objemu. (Bude to uvedené v opise príslušného produktu.) V takom prípade bude odber navyše účtovaný podľa použitia.

   Ak na cloudovú službu existujú súčasne viaceré druhy viazanosti (napr. jednoročná viazanosť a Battery Pack), objem pridelený na používanie sa bude využívať podľa zostávajúcej doby, t. j. bude sa využívať ďalšie predplatné, ktoré má vypršať.

  5. Poskytovateľ služby bude oprávnený ukončiť zmluvu na používanie cloudovej služby bez výpovede, ak zákazník porušuje svoje zmluvné povinnosti definované v Časti 6 do značnej miery a opakovane napriek upozorneniam.
 4. Udelenie práv
  1. Za podmienok zmluvy na používanie cloudovej služby príslušný poskytovateľ služby udelí zákazníkovi nevýlučné a neprenosné právo počas trvania zmluvy na prístup k predmetnému softvéru prostredníctvom internetu a na používanie tohto softvéru na svoje vlastné podnikateľské účely vo svojich komerčných alebo samostatných odborných činnostiach. Pretože softvér nie je poskytovaný ako zdrojový alebo objektový kód, ale „ako služba“, zákazníkovi nebudú udelené žiadne práva na používanie alebo využívanie softvéru podľa zákona o autorskom práve okrem práva nahrať softvér do pamäte počítača na jeho určené použitie.
  2. Na účely plnenia zmluvy zákazník udelí poskytovateľovi služby právo spracovať údaje odoslané počas používania cloudovej služby a podľa požiadavky ukladať a/alebo kopírovať údaje za podmienky, že je to potrebné na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb.
 5. Servis a podpora
  1. Konica Minolta bude poskytovať bezplatne online podporu na pomoc pri používaní platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované. Na získanie podpory administrátor zákazníka vytvorí lístok v rámci platformy Workplace Pure. Podpora vylučuje prenos všeobecných poznatkov, školenia, konfiguráciu a implementáciu a dokumentáciu špecifickú pre zákazníka alebo úpravu cloudových služieb zákazníkovu na mieru. Online podpora sa bude poskytovať od pondelka do piatku počas bežného pracovného času, s výnimkou dní pracovného pokoja.
  2. Cloudové služby ponúkané na platforme budú podliehať skvalitňovaniu a zmenám služieb (napr. prostredníctvom aktualizácií a vyšších verzií alebo použitím novších alebo odlišných technológií, systémov, procesov alebo noriem). Zákazník bude dostatočne vopred informovaný o všetkých podstatných zmenách služieb. Ak zmeny služieb spôsobia zákazníkovi závažné nevýhody, bude mať zákazník právo na mimoriadne ukončenie zmluvy k dátumu zmeny. Zákazník zašle výpoveď do dvoch týždňov od prijatia oznámenia o zmene služieb.
  3. Priemerná ročná dostupnosť siete v bode výstupu routera dátového centra, kde je prevádzkovaná cloudová služba, bude najmenej 99 percent. Odstávka sa bude merať v celých minútach a bude sa počítať ako celkový čas na odstránenie porúch za rok. Čas potrebný na údržbu na optimalizáciu a zlepšenie výkonu alebo čas strávený opravou porúch, za ktoré dotyčný poskytovateľ služby nezodpovedá, sa neberú do úvahy.
 6. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník a používatelia oprávnení zákazníkom budú mať nasledovné povinnosti v súvislosti s používaním platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované.
   1. Prihlasovacie údaje na používanie platformy a rezervovaných cloudových služieb musia byť bezpečné a chránené pred prístupom neoprávnených tretích strán.
   2. Zákazník musí Konica Minolta bezodkladne informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití prihlasovacích údajov. To isté platí pre všetky ostatné riziká zneužitia, o ktorých sa zákazník dozvie, a pre ohrozenia bezpečnosti údajov a integrity platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované.
   3. Zákazník nesprístupní cloudové služby nijakej tretej strane, ktorá nie je povereným zástupcom zákazníka, ani za úhradu, ani bezplatne.
   4. Zákazník nesmie natrvalo ukladať, kopírovať, dekompilovať, rozoberať ani inak spätne analyzovať softvér poskytnutý ako cloudová služba ani vcelku, ani čiastočne. Navyše je zakázané využívať softvér alebo jeho časti na vytváranie samostatnej aplikácie.
   5. Zo všetkých údajov, ktoré sú potrebné na používanie cloudovej služby, sa musia robiť zálohy alebo sa musia zasielať príslušnému poskytovateľovi služby. Pred zadaním alebo odoslaním musia byť údaje skontrolované, či neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Na tento účel bude zavedený najnovší antivírusový softvér.
   6. Cloudové služby možno používať, iba ako je stanovené vo Všeobecných podmienkach a v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. V súlade s tým je zakázaný najmä prenos, spracovanie, ukladanie a šírenie obsahu, ktorý je protizákonný alebo nemorálny, sexuálne explicitný alebo urážlivý alebo oslavuje násilie.
  2. Zákazník je povinný odškodniť poskytovateľa služby v prípade nárokov tretích strán uplatňovaných voči poskytovateľovi služby takýmito tretími stranami na základe porušenia zákonov zákazníkom (alebo treťou stranou so súhlasom zákazníka) v súvislosti s používaním cloudovej služby. Zákazník je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa služby, ak zákazník zistí alebo je v pozícii, aby zistil, bezprostredné riziko takéhoto porušenia zákona.
 7. Platba
  1. Výšku platby, dátum splatnosti a dobu používania cloudovej služby, ktorú platba pokrýva, nájdete v príslušnom opise výrobku. Pokiaľ nie je uvedené inak, za model platby podľa použitia a za jednomesačný odber za cloudové služby budú považované za opakujúce sa mesačné poplatky a príslušný poskytovateľ služby bude tieto sumy fakturovať na konci každého mesiaca a budú v plnej výške splatné ihneď. Sumy za Battery Pack a v prípade ročnej viazanosti bude príslušný poskytovateľ služby fakturovať vopred na začiatku každej zmluvy a budú v plnej výške splatné ihneď.
  2. Poskytovateľ služby bude oprávnený vystavovať faktúry elektronicky. Elektronické faktúry budú odosielané ako PDF súbory na e-mailovú adresu, ktorú poskytol zákazník pri zaregistrovaní zákazníckeho účtu alebo jeho sprístupnení zákazníkovi online na platforme.
  3. Ak si zákazník nesplní povinnosť zaplatiť dlžnú sumu v plnej výške a načas, Konica Minolta alebo príslušný poskytovateľ služby bude oprávnený zablokovať prístup k platforme a používaniu cloudových služieb rezervovaných zákazníkom až do prijatia všetkých splatných platieb.
 8. Zodpovednosť
  1. Ak zákazník utrpí škodu, ktorá vznikne z platformy alebo v dôsledku jej používania, alebo z cloudovej služby, ktorá je na nej poskytovaná, dotyčný poskytovateľ služby bude mať neohraničenú zodpovednosť za podmienky, že je táto zodpovednosť stanovená platným právom. Zodpovednosť bude ďalej obmedzená na náhradu škody, ktorá môže bežne a predvídateľne byť následkom používania cloudovej služby v súlade so zmluvou, a bude tiež obmedzená sumou dohodnutou pre aktuálnu dobu poskytovania cloudovej služby.
  2. Zodpovednosť za neexistenciu obchodného úspechu, stratu zisku alebo nepriame či následné škody bude vylúčená.
  3. Obmedzenia zodpovednosti alebo výnimky zo zodpovednosti uvedené v odsekoch 8.1 a 8.2 budú platiť v prospech pracovníkov, predstaviteľov a poverených zástupcov Konica Minolta alebo príslušného poskytovateľa služby.
 9. Ochrana údajov
  1. V rozsahu, v akom má poskytovateľ cloudovej služby prístup k osobným údajom zákazníka v rámci služby, bude poskytovateľ konať ako spracovateľ a ako taký bude spracovávať údaje iba na účely plnenia zmluvy.
  2. Zákazník zostane zodpovedný za spracovanie údajov na základe poverenia aj vo všeobecnom zmysle podľa zákona o ochrane osobných údajov. Preto ak zákazník spracováva osobné údaje s použitím cloudovej služby, bude zodpovedný za zabezpečenie, že je oprávnený tak robiť v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov, a odškodní poskytovateľa služby za nároky tretích strán v prípade porušenia.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Používanie platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované, ako aj súvisiace Všeobecné podmienky sa budú riadiť nemeckým právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.
  2. Akékoľvek spory v súvislosti s používaním platformy a cloudových služieb, ktoré sú na nej poskytované, budú spadať pod jurisdikciu Langenhagen, Germany.