Datum začetka veljavnosti: 21. oktober 2020

 1. Splošne določbe
  1. Ti splošni poslovni pogoji (v nadaljevanju: „splošni pogoji“) urejajo pogodbeno razmerje med stranko in poslovno skupino Konica Minolta, kot je opredeljeno v pravnih podatkih podjetja (v nadaljevanju: „Konica Minolta“), v zvezi z uporabo platforme Workplace Pure (v nadaljevanju: „platforma“) ter zakupom in uporabo storitev v oblaku na njej.
  2. Uporaba platforme in storitev v oblaku na njej je namenjena izključno za poslovne stranke v Romunija.
 2. Uporaba platforme Workplace Pure
  1. Konica Minolta platformo nudi brezplačno.
  2. Stranka se mora pred uporabo platforme in storitev v oblaku na njej registrirati. Podatki, ki jih stranka vnese med registracijo, morajo biti pravilni in popolni, stranka pa mora poskrbeti, da so vedno posodobljeni.
  3. Zatem ko Konica Minolta preveri podatke za registracijo in sprejme bonitetno oceno stranke, Konica Minolta ustvari transakcijski račun za stranko (v nadaljevanju „račun stranke“).
  4. Stranka lahko ustvari več uporabniških računov, povezanih z računom stranke. Uporabniški računi se lahko ustvarijo in vzdržujejo le za osebe, pooblaščene za zastopanje stranke v pravnih poslih v zvezi z uporabo platforme ter zakupom in uporabo storitev v oblaku na njej ter za sklepanje poslov, ki se zaračunajo na račun stranke.
  5. Konica Minolta si pridržuje pravico, da ne ustvari računa stranke in da onemogoči ali izbriše račun stranke ali uporabniški račun, če:
   1. je stranka fizična oseba;
   2. so podatki za registracijo stranke nepravilni, nepopolni ali zastareli;
   3. je bonitetna ocena stranke prenizka;
   4. stranka znatno ali večkrat kljub opozorilom prekrši svoje pogodbene obveznosti, opredeljene v 6. členu; ali
   5. pride do nepooblaščene uporabe računa stranke ali uporabniškega računa na nezakonit ali drug neustrezen račun.
 3. Zakup in uporaba storitev v oblaku
  1. Storitve v oblaku na platformi vključujejo izdelke na osnovi programske opreme Konice Minolte ali tretjih ponudnikov (v nadaljevanju posamezno ali skupinsko poimenovani tudi „ponudnik(-i) storitev“), do katerih lahko stranka dostopa in jih uporablja prek spleta („programska oprema kot storitev“).
  2. Funkcija(-e) ali specifikacije posameznih storitev v oblaku so na voljo v povezanih opisih izdelkov.
  3. Če stranka prek platforme sklene pogodbo za uporabo storitve v oblaku, se med stranko in ponudnikom storitve sklene odplačna pogodba za uporabo zadevne storitve v oblaku za sporazumno določeno obdobje. In sicer:
   1. Pogodba za uporabo storitve v oblaku začne veljati, če (1) stranka zaključi zadevni postopek za zakup ali naročilo z vnosom zahtevanih podatkov, zaradi česar ponudnik storitev prejme zavezujočo ponudbo za sklenitev povezane pogodbe, in (2) ponudnik storitev sprejme ponudbo, in sicer izrecno z izjavo ali neizrecno z nudenjem storitve v oblaku za stranko. Potrdilo ponudnika storitve o prejemu ne pomeni sprejetja ponudbe.
   2. Po sklenitvi pogodbe ponudnik storitve stranki pošlje podatke za prijavo, ki so potrebni za uporabo zadevne storitve v oblaku z elektronskim naslovom, ki ga je stranka navedla med postopkom naročanja, ter stranki omogoči dostop do storitve v oblaku na izhodni točki usmerjevalnika podatkovnega centra, v katerem deluje strežniški center storitve v oblaku (v nadaljevanju: „prenosna točka“). Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne povezave med informacijskimi sistemi stranke in prenosno točko nista predmet pogodbe in je zanju odgovorna stranka.
   3. Pogoji uporabe za posamezno storitev veljajo za uporabo storitve v oblaku. Če ti pogoji obstajajo, so navedeni v opisu izdelka za posamezno storitev. Če posebni pogoji uporabe niso navedeni ali pogoji uporabe vsebujejo pravne vrzeli, poleg njih ali namesto njih veljajo ti splošni pogoji.
  4. Storitev v oblaku je mogoče zakupiti na podlagi štirih različnih modelov, ki opredeljujejo cene in pogoje, opis zadevnega izdelka pa mora navesti, kateri od teh modelov, ki so opredeljeni v nadaljevanju, so na voljo za zadevno storitev v oblaku.
   1. Petletna naročnina (baterijski sklop). Petletno pogodbeno obdobje se sklene za petletno naročnino, poimenovano tudi baterijski sklop. Obdobje se prične z dnem, na katerega je stranki omogočena uporaba storitve v oblaku, in se konča samodejno z iztekom pogodbe. Redna odpoved pogodbe s predhodnim obvestilom ni mogoča.
   2. Enoletna naročnina. Enoletno pogodbeno obdobje se sklene za enoletno naročnino. Obdobje se prične z dnem, na katerega je stranki omogočena uporaba storitve v oblaku, in se konča samodejno z iztekom pogodbe. Redna odpoved pogodbe s predhodnim obvestilom ni mogoča.
   3. Enomesečna naročnina. Enomesečno pogodbeno obdobje se sklene za enomesečno naročnino. Obdobje se začne z dnem, na katerega je stranki omogočena uporaba storitve v oblaku. Pogodbeno obdobje se samodejno podaljša, vsakič za en mesec, razen če ena od pogodbenic predčasno odpove naročnino prek platforme, pri čemer velja odpovedno obdobje 14 dni.
   4. Obračun glede na uporabo. Enomesečno pogodbeno obdobje se sklene za model obračunavanja glede na uporabo. Obdobje se začne z dnem, na katerega je stranki omogočena uporaba storitve v oblaku. Pogodbeno obdobje se samodejno podaljša, vsakič za en mesec, razen če ena od pogodbenic predčasno odpove naročnino prek platforme, pri čemer velja odpovedno obdobje 14 dni.

   Če je dodeljena raven uporabe presežena, lahko stranka sklene dodatno naročnino, da lahko še naprej uporablja storitev v oblaku. Nekatere storitve v oblaku se lahko uporabljajo brez sklenitve dodatne naročnine, ko je presežena dodeljena raven uporabe. (To je opredeljeno v zadevnem opisu izdelka.) V tem primeru se presežna uporaba zaračuna glede na uporabo.

   Če za storitev v oblaku hkrati obstaja več naročnin (npr. enoletna naročnina in baterijski sklop), se za dodeljeno raven uporabe uporabi preostalo obdobje, tj. uporabi se naročnina, ki bo najprej potekla.

  5. Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da prekine pogodbo brez predhodnega obvestila, če stranka znatno ali večkrat kljub opozorilom prekrši svoje pogodbene dolžnosti in obveznosti, opredeljene v 6. členu.
 4. Podeljevanje pravic
  1. V skladu s pogodbenimi pogoji za uporabo storitve v oblaku ponudnik storitve stranki za pogodbeno obdobje podeli neizključno in neprenosljivo pravico, da preko spleta dostopa do zadevne programske opreme in to programsko opremo uporablja za lastne poslovne potrebe pri opravljanju pridobitnih ali neodvisnih poklicnih dejavnosti. Ker se programska oprema ne zagotovi kot programska ali objektna koda, temveč „kot storitev“, se stranki ne podelijo nikakršne pravice za uporabo ali izrabo programske opreme v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah, razen pravice do prenosa programske opreme v računalniški pomnilnik za namensko uporabo.
  2. Za izvajanje pogodbe stranka ponudniku storitev podeli pravico do obdelave podatkov, poslanih med uporabo storitve v oblaku, in po potrebi do shranjevanja in/ali razmnoževanja podatkov, če je to potrebno za nudenje storitev, dogovorjenih s pogodbo.
 5. Servis in podpora
  1. Konica Minolta za pomoč pri uporabi platforme in storitev v oblaku na njej nudi brezplačno spletno podporo. Skrbnik stranke za dostop do podpore ustvari zahtevek na platformi Workplace Pure. Podpora ne vključuje nudenja splošnega znanja, usposabljanja, konfiguracije in izvedbe ter dokumentacije za posamezno stranko ali prilagoditve storitev v oblaku. Spletna podpora je na voljo od ponedeljka do petka med običajnim delovnih časom, z izjemo državnih praznikov.
  2. Za storitve v oblaku, nudene na platformi, so možne izboljšave in spremembe storitev (npr. s posodobitvami in nadgraditvami ali uporabo novih ali drugih tehnologij, sistemov, postopkov ali standardov). Stranka prejme predhodno pravočasno obvestilo o znatnih spremembah storitev. Če spremembe storitev povzročijo znatne neugodnosti za stranko, je stranka upravičena do izredno odpoved pogodbe z dnem spremembe. Stranka pošlje obvestilo o odpovedi pogodbe v dveh tednih od prejema obvestila o spremembi storitev.
  3. Povprečna letna dostopnost omrežja na izhodni točki usmerjevalnika podatkovnega centra, v katerem deluje storitev v oblaku, mora biti vsaj 99 odstotkov. Nedostopnost se meri v minutah, zaokroženih na celo število, in se izračuna kot vsota časa v letu, potrebnega za odpravo napak. Čas, potreben za vzdrževalne intervale za optimizacijo in izboljšanje delovanja, ali čas, porabljen za odpravo napak, za katere ponudnik storitev ni odgovoren, se ne upošteva.
 6. Obveznosti in dolžnosti stranke
  1. Stranka in uporabniki, ki jih stranka pooblasti, imajo naslednje dolžnosti v zvezi z uporabo platforme in storitev v oblaku na njej.
   1. Skrbeti morajo za varno hrambo podatkov za prijavo za uporabo platforme in zakupljenih storitev v oblaku ter jih ščititi pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb.
   2. Stranka nemudoma obvesti Konico Minolto o nepooblaščeni uporabi podatkov za prijavo. To velja tudi za vse druge nevarnosti zlorabe, s katerimi je stranka seznanjena, in nevarnosti za podatkovno varnost in celovitost platforme in storitev v oblaku na njej.
   3. Stranka tretjim osebam, ki niso njena pooblaščena oseba, ne sme omogočiti dostopa do storitve v oblaku, bodisi proti plačilu bodisi brezplačno.
   4. Stranka programske opreme v obliki storitve v oblaku ali njenih delov ne sme trajno shraniti, razmnoževati, povratno prevesti, razstaviti ali izvajati obratnega inženiringa na njej na kateri koli drug način. Poleg tega je prepovedana uporaba programske opreme ali njenih delov za pripravo ločene aplikacije.
   5. Ustvarijo se varnostne kopije vseh podatkov, potrebnih za uporabo storitve v oblaku, ki se pošljejo zadevnemu ponudniku storitev. Pred vnosom ali posredovanjem podatkov se opravi pregled za zaznavo virusov ali drugih zlonamernih sestavnih delov. Pri tem se uporabi najnovejša protivirusna programska oprema.
   6. Storitve v oblaku se uporabljajo le na način, opredeljen v teh splošnih pogojih, in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. V skladu s tem so zlasti prepovedani prenos, obdelava, hramba ali razširjanje nezakonitih, nemoralnih, spolno eksplicitnih ali žaljivih vsebin ali vsebin, ki poveličujejo nasilje.
  2. Stranka je ponudniku storitev dolžna izplačati odškodnino za zahtevke tretjih oseb, ki jih podajo ponudniku storitev zaradi pravnih kršitev stranke (ali tretje osebe z dovoljenjem stranke) v zvezi z uporabo storitve v oblaku. Stranka mora ponudnika storitev nemudoma obvestiti, če zazna ali bi morala zaznati neposredno nevarnost tovrstnih pravnih kršitev.
 7. Plačilo
  1. Znesek za plačilo, datum zapadlosti in obdobje za uporabo storitve v oblaku so opredeljeni v opisu zadevnega izdelka. Razen če je določeno drugače, se cene za obračun glede na uporabo in enomesečno naročnino za storitve v oblaku znova zaračunajo vsak mesec, zadevni ponudnik storitev izda račun konec vsakega meseca, plačilo pa zapade nemudoma. Zadevni ponudnik storitev izda račun za baterijski sklop in enoletno naročnino vnaprej na začetku posamezne pogodbe, plačilo pa zapade nemudoma.
  2. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do elektronske izdaje računov. Elektronski računi so bodisi poslani v PDF-formatu na elektronski naslov, ki ga je navedla stranka ob registraciji računa strank, bodisi dani stranki na voljo v spletni obliki na platformi.
  3. Če stranka ne izpolni svojih obveznosti glede pravočasnega plačila zahtevanega zneska v celoti, si Konica Minolta ali zadevni ponudnik storitev pridržuje pravico, da ji prepreči dostop do platforme in uporabo storitev v oblaku, ki jih je zakupila stranka, dokler ne prejme vseh zapadlih plačil.
 8. Odgovornost
  1. Če stranka utrpi škodo zaradi ali na podlagi uporabe platforme ali storitve v oblaku na njej, za ponudnika storitev velja neomejena odgovornost, če je to določeno z veljavno zakonodajo. Odgovornost je poleg tega omejena na odškodnino za običajno in predvidljivo škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe storitve v oblaku v skladu s pogodbo , je omejena na znesek, dogovorjen za trenutno obdobje nudenja storitve v oblaku.
  2. Odgovornost za neuspešno poslovanje, izgubljen dobiček in posredno ali posledično izgubo je izključena.
  3. Omejitve in izjeme v zvezi z odgovornostjo, opredeljeno v podčlenih 8.1 in 8.2, veljajo za osebje, zastopnike in pooblaščene osebe Konice Minolte ali zadevnega ponudnika storitev.
 9. Varstvo podatkov
  1. V kolikor ponudnik storitve v oblaku lahko dostopa do osebnih podatkov stranke v okviru storitve, je ponudnik obdelovalec, ki podatke obdeluje le za potrebe izvajanja pogodbe.
  2. Stranka ostaja odgovorna za obdelavo podatkov tako v okviru mandata in v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Če stranka obdelava osebne podatke z uporabo storitve v oblaku, je stranka odgovorna za zagotavljanje, da je do tega upravičena v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in ponudniku storitev izplača odškodnino za zahtevke tretjih oseb v primeru kršitev.
 10. Končne določbe
  1. Za uporabo platforme in storitev v oblaku na njej ter povezane splošne pogoje se uporablja nemška zakonodaja, pri čemer so izključeni Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizijska pravila zasebnega mednarodnega prava.
  2. Za spore v zvezi z uporabo platforme ali storitev v oblaku na njej je izključno krajevno pristojno sodišče v Langenhagen, Germany.