Gäller från och med 21 oktober 2020

 1. Grundläggande bestämmelser
  1. Dessa allmänna affärsvillkor (nedan kallade ”Allmänna villkor”) ska reglera avtalsförhållandet mellan kunden och koncernföretaget Konica Minolta som anges i företagets juridiska information (nedan kallat ”Konica Minolta”) avseende användningen av Workplace Pure plattformen (nedan kallad ”Plattform”) samt bokning och användning av molntjänsterna som finns på den.
  2. Plattformen och molntjänsterna som finns på den ska endast vara avsedda att användas av företagskunder inom Rumänien.
 2. Användning av Workplace Pure plattformen
  1. Plattformen ska tillhandahållas av Konica Minolta kostnadsfritt.
  2. Kunden ska vara tvungen att registrera sig innan han eller hon använder Plattformen och molntjänsterna som finns på den. Uppgifterna som kunden lämnar under registreringsprocessen ska vara riktiga och fullständiga och ska alltid hållas uppdaterade av kunden.
  3. Efter att registreringsuppgifterna har kontrollerats och kundens kreditvärdighet godkänts ska Konica Minolta skapa ett transaktionskonto för kunden (nedan kallat ”Kundkonto”).
  4. Kunden kan lägga upp flera användarkonton för sitt Kundkonto. Användarkonton får endast skapas och underhållas för personer som är behöriga att företräda kunden i juridiska transaktioner avseende användningen av Plattformen och bokning och användning av molntjänsterna som finns på den och att utföra lämpliga transaktioner som debiteras Kundkontot.
  5. Konica Minolta ska ha rätt att vägra skapa ett Kundkonto och att spärra eller radera ett Kundkonto eller användarkonto om:
   1. Kunden är en privatperson;
   2. Kundens registreringsuppgifter är oriktiga, ofullständiga eller inte uppdaterade;
   3. Kundens kreditvärdighet är otillräcklig;
   4. Kunden brister i uppfyllandet av sina avtalsförpliktelser, enligt definitionen i Avsnitt 6, i betydande utsträckning eller upprepade gånger, trots varningar; eller
   5. Ett Kundkonto eller användarkonto används utan behörighet på ett sätt som är olagligt eller på annat vis oriktigt.
 3. Bokning och användning av molntjänster
  1. Molntjänsterna på Plattformen omfattar programvaruprodukter som tillhandahålls av Konica Minolta eller tredjepartsleverantörer (enskilt eller gemensamt även kallade ”Tjänsteleverantör(er)”) och som kunden har åtkomst till och därmed kan använda via internet (kallas „Programvara som en tjänst“).
  2. De enskilda molntjänsternas funktion(er) eller tjänstespecifikationer finns i respektive produktbeskrivningar.
  3. Om kunden ingår ett avtal via Plattformen för användning av en molntjänst ska ett avtal med ekonomiska villkor avseende tillhandahållandet av möjligheten att använda molntjänsten i fråga träda i kraft mellan kunden och den berörda Tjänsteleverantören för den avtalade fasta löptiden. Närmare bestämt:
   1. Ett avtal om användning av en molntjänst ska träda i kraft om (1) kunden slutför ifrågavarande boknings- eller beställningsprocess genom att lämna erforderliga uppgifter, vilket samtidigt medför att en bindande förfrågan om att ingå tillhörande avtal skickas till Tjänsteleverantören, och (2) Tjänsteleverantören accepterar denna förfrågan antingen uttryckligen genom en bekräftelse eller underförstått genom att tillhandahålla molntjänsten som kunden har begärt. Mottagningsbekräftelser från en Tjänsteleverantör ska inte utgöra accept av förfrågan.
   2. När avtalet har ingåtts ska Tjänsteleverantören skicka kunden de inloggningsuppgifter som behövs för användning av den aktuella molntjänsten till e-postadressen som kunden angivit under beställningsprocessen, och ska göra molntjänsten åtkomlig för kunden vid routerutgången på det datacenter där molntjänstens värdserver drivs (nedan kallad ”Överföringsställe”). Upprättande och underhåll av datalänken mellan kundens IT-system och Överföringsstället ska inte utgöra någon del av avtalet utan är i stället kundens ansvar.
   3. De särskilda användningsvillkoren för tjänsten ska gälla för användning av en molntjänst. Om sådana villkor finns ska de anges tillsammans med produktbeskrivningen för den enskilda tjänsten. Om inga särskilda användningsvillkor anges, eller om villkoren innehåller en lucka i lagstiftningen, ska dessa Allmänna villkor gälla i tillägg eller alternativt.
  4. En molntjänst kan bokas enligt fyra olika pris- och villkorsmodeller, och av den aktuella produktbeskrivningen ska det framgå vilken av dessa modeller, enligt uppställningen nedan, som är tillgänglig för molntjänsten i fråga.
   1. Femårsabonnemang (Batteripaket). En avtalstid på fem år ska överenskommas för ett femårsabonnemang, även kallat ett Batteripaket. Den ska börja löpa den dag då molntjänsten görs tillgänglig för kunden och ska upphöra automatiskt när avtalet går ut. Ordinarie uppsägning med föregående meddelande ska inte gälla.
   2. Ettårsabonnemang. En avtalstid på ett år ska överenskommas för ett ettårsabonnemang. Den ska börja löpa den dag då molntjänsten görs tillgänglig för kunden och ska upphöra automatiskt när avtalet går ut. Ordinarie uppsägning med föregående meddelande ska inte gälla.
   3. Enmånadsabonnemang. En avtalstid på en månad ska överenskommas för ett enmånadsabonnemang. Den ska börja löpa den dag då molntjänsten görs tillgänglig för kunden. Avtalstiden ska förlängas automatiskt med en månad i taget om inte någon av parterna säger upp abonnemanget via Plattformen, med en uppsägningstid på 14 dagar.
   4. Betalning per användning. En avtalstid på en månad ska överenskommas för modellen med betalning per användning. Den ska börja löpa den dag då molntjänsten görs tillgänglig för kunden. Avtalstiden ska förlängas automatiskt med en månad i taget om inte någon av parterna säger upp abonnemanget via Plattformen, med en uppsägningstid på 14 dagar.

   Om en användningstilldelning enligt abonnemang överskrids kan kunden lägga till ytterligare ett abonnemang så att användningen av molntjänsten kan fortsätta. Vissa molntjänster kan även användas utan tillägg av ytterligare ett abonnemang när tilldelningen överskrids. (Detta ska anges i den aktuella produktbeskrivningen.) I detta fall ska överanvändningen debiteras enligt betalning per användning.

   Om flera abonnemang existerar samtidigt för en molntjänst (t.ex. ett ettårsabonnemang och ett Batteripaket) ska användningstilldelningen användas upp baserat på den återstående löptiden, dvs. det abonnemang som är närmast att upphöra ska användas upp.

  5. Tjänsteleverantören ska ha rätt att säga upp användningsavtalet för en molntjänst utan föregående meddelande om kunden brister i uppfyllandet av sina avtalsförpliktelser, enligt definitionen i Avsnitt 6, i betydande utsträckning eller upprepade gånger, trots varningar.
 4. Beviljande av rättigheter
  1. Enligt villkoren i användningsavtalet för en molntjänst ska den berörda Tjänsteleverantören bevilja kunden en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att under avtalets löptid ha åtkomst till programvaran i fråga via internet och att använda den programvaran för egna affärsändamål i sin kommersiella verksamhet eller självständiga yrkesutövning. Eftersom programvaran inte tillhandahålls som käll- eller objektkod, utan „som en tjänst“, ska kunden inte beviljas nyttjanderätt eller förfoganderätt till programvaran enligt upphovsrättslig lag, förutom rätten att läsa in programvara i datorminnet för dess avsedda användning.
  2. För att avtalet ska kunna genomföras ska kunden bevilja Tjänsteleverantören rätt att behandla data som skickas medan molntjänsten används och att vid behov lagra och/eller kopiera sådana data, förutsatt att detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna.
 5. Service och support
  1. Konica Minolta ska tillhandahålla kostnadsfri onlinesupport för att underlätta användningen av Plattformen och molntjänsterna som finns på den. Kundadministratören ska skapa en ticket inom Workplace Pure plattformen för att få support. Support ska inte omfatta överföring av allmän kunskap, utbildning, konfigurering och implementering, kundspecifik dokumentation eller kundanpassning av molntjänster. Onlinesupport ska tillhandahållas under normala kontorstider måndag till fredag, utom helgdagar.
  2. Molntjänsterna som erbjuds på Plattformen ska omfattas av förbättringar och ändringar av tjänster (t.ex. via uppdateringar och uppgraderingar eller användning av nyare eller andra teknologier, system, processer eller standarder). Kunden ska meddelas i god tid innan eventuella materiella ändringar av tjänster sker. Om ändringarna av tjänster resulterar i nackdelar för kunden ska kunden ha rätt till extraordinär uppsägning av avtalet den dag då ändring sker. Kunden ska lämna meddelande om uppsägning inom två veckor efter det att kunden har mottagit meddelande om ändring av tjänster.
  3. Genomsnittlig årlig nätverkstillgänglighet vid routerutgången på det datacenter där molntjänsten drivs ska vara minst 99 %. Nedtid ska mätas i hela minuter och ska beräknas som den totala tid det tar att avhjälpa fel per år. Erforderlig tid som utgör underhållsfönster för optimering och prestandaförbättring, eller tid som läggs på åtgärdande av fel som Tjänsteleverantören i fråga inte är ansvarig för, ska inte räknas.
 6. Kundens förpliktelser
  1. Kunden och användare som givits behörighet av kunden ska ha följande förpliktelser i samband med användning av Plattformen och molntjänsterna som finns på den.
   1. Inloggningsuppgifterna för användning av Plattformen och molntjänsterna som har bokats ska hållas säkra och skyddas mot obehörig åtkomst från tredje parter.
   2. Kunden ska utan dröjsmål informera Konica Minolta om eventuell obehörig användning av inloggningsuppgifterna. Detsamma ska gälla för alla övriga risker för missbruk som kunden blir medveten om och för eventuella hot mot datasäkerhet och dataintegritet avseende Plattformen och molntjänsterna som finns på den.
   3. Kunden ska inte göra en molntjänst tillgänglig för någon tredje part som inte företräder kunden, vare sig mot betalning eller kostnadsfritt.
   4. Kunden ska inte tillåtas att – vare sig helt eller delvis – permanent lagra, kopiera, dekompilera, demontera eller på annat sätt utföra så kallad reverse engineering (baklängeskonstruktion) av programvaran som tillhandahålls som en molntjänst. Vidare ska det vara förbjudet att använda programvaran eller delar av den för att skapa en separat applikation.
   5. Backuper ska göras av alla data som behövs för användning av molntjänsten eller ska skickas till den berörda Tjänsteleverantören. Data ska kontrolleras med avseende på virus eller andra skadliga komponenter innan de matas in eller skickas. Senaste antivirusprogramvara ska användas för detta ändamål.
   6. Molntjänster får endast användas så som anges i dessa Allmänna villkor och i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser. Följaktligen ska det i synnerhet vara förbjudet att överföra, bearbeta, lagra eller sprida innehåll som är olagligt eller omoraliskt, har uttrycklig sexuell innebörd eller är sexuellt kränkande, eller som förhärligar våld.
  2. Kunden ska vara skyldig att hålla Tjänsteleverantören skadeslös vid eventuella krav som tredje parter riktar mot Tjänsteleverantören och som grundas på en rättslig överträdelse begången av kunden (eller av en tredje part med kundens godkännande) i samband med användning av molntjänsten. Kunden ska vara skyldig att utan dröjsmål informera Tjänsteleverantören om kunden upptäcker, eller är i en position att upptäcka, en överhängande risk för sådan rättslig överträdelse.
 7. Betalning
  1. Betalningsbelopp, förfallodatum och period som täcks för användning av en molntjänst anges i respektive produktbeskrivning. Om inget annat anges ska priser för modellen med betalning per användning och för enmånadsabonnemanget på molntjänster anses vara återkommande månatliga debiteringar, och beloppen ska faktureras av den berörda Tjänsteleverantören i slutet av varje månad och ska betalas i sin helhet omedelbart. Beloppen för Batteripaketet och ettårsabonnemanget ska faktureras av den berörda Tjänsteleverantören i förskott vid starten av varje avtal och ska betalas i sin helhet omedelbart.
  2. Tjänsteleverantören ska ha rätt att utfärda fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor ska antingen skickas som PDF-filer till e-postadressen som kunden angivit när Kundkontot registrerades, eller göras tillgängliga för kunden online på Plattformen.
  3. Om kunden underlåter att uppfylla sin skyldighet att betala det utestående beloppet i sin helhet och i tid, ska Konica Minolta eller den berörda Tjänsteleverantören ha rätt att spärra åtkomsten till Plattformen och användningen av molntjänsterna som bokats av kunden till dess att alla utestående betalningar har erhållits.
 8. Ansvar
  1. Om kunden lider skada som följer av eller är ett resultat av kundens användning av Plattformen eller en molntjänst som finns på den, ska Tjänsteleverantören i fråga ha obegränsat ansvar – förutsatt att detta är tvingande enligt tillämplig lag. Vidare ska ansvar begränsas till kompensation för skada som kan anses vara en normal och förutsebar följd av användning av molntjänsten i enlighet med avtalet och ska även begränsas till betalningsbeloppet som överenskommits för den aktuella tiden för tillhandahållande av molntjänsten.
  2. Ansvar för eventuellt utebliven kommersiell framgång, vinstförlust och indirekta eller följdförluster ska exkluderas.
  3. Begränsningar av och undantag från ansvaret som anges i underavsnitt 8.1 och 8.2 ska gälla till förmån för personal, representanter och företrädare hos Konica Minolta eller den berörda Tjänsteleverantören.
 9. Dataskydd
  1. I den utsträckning en leverantör av en molntjänst har åtkomst till kundens personuppgifter som en del av tjänsten ska leverantören agera som personuppgiftsbiträde och i den rollen endast behandla uppgifterna för de ändamål som krävs för att avtalet ska kunna genomföras.
  2. Kunden ska förbli ansvarig för databehandling både på grundval av ett mandat och i den allmänna andemeningen enligt dataskyddslag. Av detta följer att om kunden behandlar personuppgifter med hjälp av molntjänsten så ska kunden vara ansvarig för att se till att han eller hon har rätt att göra detta i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, och ska hålla Tjänsteleverantören skadeslös vid eventuella krav från tredje parter i händelse av ett brott.
 10. Avslutande bestämmelser
  1. Användning av Plattformen och molntjänsterna som finns på den, liksom tillhörande Allmänna villkor, ska lyda under tysk lag, med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor samt reglerna om lagkonflikter i internationell privaträtt.
  2. Exklusivt behörig domstol vid eventuella tvister som uppstår i samband med användning av Plattformen eller molntjänsterna som finns på den ska vara Langenhagen, Germany.